Boekgegevens
Titel: Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Auteur: Hill, Moritz; Hirsch, David
Uitgave: Rotterdam: Hendrik Altmann, 1864-1869
Inrigting voor doofstommen-onderwijs
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 D 58-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204859
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Lezen, Linguïstiek, Wandplaten, Doofstommen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Toen de Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rot-
terdam in het leven werd geroepen, vond zij geenerlei
hulpmiddelen voor het onderwijs naar de Duitsche methode
hier te lande uitgegeven ; zoodat het ,f help u zelf" voor haar
een voorschrift der noodzakelijkheid was. Daar men echter
elders, en wel bij onze Duitsche naburen, reeds dergelijke
leermiddelen in den handel had gebragt, namen wij natuurlijk —
om in de eerste dringende behoeften onzer iniigtiiig te voor-
zien — voorloopig zooveel mogelijk onze toevlugt tot de besla der
Duitsche leerboeken, welke proefhoudend waren bevonden. Daar-
toe nn behooren voorzeker de leermiddelen, welke de Duitsche
doofstommen-school te danken heeft aan den zoo verdienstelij-
ken HILL, inspector der koninklijke inrigting voor doof-
stommen te Weissenfels. — Zoo bedienden wij ons o. a. van
zijn Elementar-Lese- und Sprachbuch für Taub-
stumme, u. s. —2 deeltjes, waarvan de 2«; druk in 1858
verscheen bij l. meusebubgek te Leipsig.
Tien jaren lang heeft dat werkje ons uitstekende diensten
bewezen, doch wij moesten ons met geschreven leesboeken
behelpen en het behoeft naauwelijks te worden opgemerkt,
dat het aangroeijend getiil van leerlingen het ons eindelijk
zoo bezwaarlijk maakte, om steeds een genoegzaam aantal
exemplaren, in bruikbaren toestand, voorhanden te hebben,
dat het niet slechts de moeite waard, maar in alle opzigten
raidzaam werd van de dienst der drukpers gebruik te ma-
ken. Daar wij nu het genoemde werkje van hill bij het
gebruik zoo degelijk hadden bevonden, aciitten wij het ver-
standig daarvan ook partij te trekken voor de Lees- en
Taaloefeningen, die wij ten dienste van doofstomme kinderen,
wenschten uit te geven. Doch die oefeningen moesten in alle
opzigten een IVederlandsch karakter dragen en daardoor werden
belangrijke wijzigingen noodzakelijk. Hill heeft zijn E lementar
Lese- u. Sprachbuch bewerkt in verband met een stel platen,
insgelijks door hem uitgegeven (1). Van deze platen, besloten wij
al aanstonds geen gebruik te maken, daar wij toch afin de platen
van van lummel (2) en die van brügsm.v (3), om haar nationaal
(1) I? j PR. CAMPE Ie Nciircnbiir». Zie hierover bladz, VIII.
(2) Uitgegeven bij KEMINK EN ZOON Ie Utrecht.
(3) » p. }. scuieebeek te Groniflgea.