Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
derhalve niet meer, wanneer wij aan de niet min-
der gewiglige pligten denken, die «ns nog te ver-
rigten overblijven, dat wij bij een kind, eener-
zijds , zoo vele verkeerde begrippen , zoo vele dwalin-
gen , en somtijds zoo veel hardnekkigheid om dezel-
ve staande te houden ; en anderzijds, zoo vele kwa-
de gewoonten , gebreken , misschien ondeugden....
vinden , cn beschuldigen wij ons zeiven alleen, in
plaats van dezen slaat van zaken aan de natuur
te wijten, cn de Voorzienigheid te belasteren.
Door zijne organisatie is de mensch in gelijke mate
vatbaar voor het goede en voor het kwade. Dc
zwakheid van het kind, en bijgevolg deszelfs afhan-
kelijkheid, zijne behoeften, het voorbeeld, en ver-
scheidene andere oorzaken, strekken om het bederf,
welks kiem in hem besloten is, spoediger te ontwik-
kelen. Maar het is onze onvoorzigtige zorgeloosheid,
die alleen daaraan kracht geeft, en het strenge en
misschien onbillijke oordeel van eenige zcdekundigen
regtvaardigt. Indien zijne eerste schreden, zoodra
hij heeft begonnen te gevoelen, naar het goede wa-
ren gerigt geworden; indien men zich, naarmate
dat zich eenige kwade neiging bij bem vertoon-
de , gehaast had die te bestrijden cn te verstik-
ken ; indien men, van eene andere zijde, tegelijk
met de vorming van zijn hart getracht had zijnen
geest te beveiligen tegen de dwalingen, die zich van
zelve daarin komen dringen, cn soms voor zijn ge-
hecle leven daarin gegrift blijven; indien men hem,
eindelijk, geleerd had, zijn oordeel eerst dan te ge-
bruiken cn tot gids te nemen, nadat hij zijn ver-
sland en zijn begrip genoegzaam had geoefend j dan