Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
gccren; zij worden allen gelijk geboren; dc opvoe-
ding alleen brengt het verschil in hen te weeg.
Deze nieeningen schijnen beide even valsch, en
waarschijnlijk ligt dc waarheid, zoo als dat meestal
gebeurt, in het midden.
Men kan niet ontkennen, dat de menseh veel
aan zijne bewerktuiging verschuldigd zij : in vele
opzigten is hij derzelver slaaf,
Impedita suis falalibus omnia vindis;
en hij gehoorzaamt dc geheime en verborgene wet,
die zich over alle wezens uitstrekt, en die, niet al-
leen op elke soort, maar op ieder geslacht, op de
zedelijke hoedanigheden, zoo wel als op den uitwen-
digen vorm, eene gelijkenis drukt, die even tref-
fend als onverklaarbaar is (1). Maar de menschcn ,
bij wie deze bewerktuiging de volmaaktste schijnt
geweest te zijn, die, om het zoo uit tc drukken ,
schenen bezield tc zijn met eene vonk van den
Goddelijken Geest, waren aan hunne opvoeding veel
verschuldigd (2), Deze was het, die henopdehoog-
(1) De Grieken h.idden een spreekwoord , dat men aldus
zru kunnen vertalen : van slechte raven komen slechte eijeren»
(2) Ik heb dikwijls ouder het lezen of het schrijven ge-
voeld , hoe noodzakelijk het zou zijn om verscheidene woorden
le verklaren , en de meening , die men aan dezelve hecht, goed
te doen kennen. Hier, bij voorbeeld, even als op verscheide-
ne andere plaatsen, wordt het woord opvoeding in deszelfs uit-
gebreidsten zin genomen, en beteekent de rigting, die men in
de jeugd van elk menseh aan het gebruik zijner vermogens heeft
gegeven. Wat er op volgt toont dit voor den aandachtigen le-
zer genoegzaam aan ; deze aanmerking is voor de anderen.