Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
van dc eerste denkbeelden van een kind meester tc
maken; om niets tot heai te laten komen, hetwelk
hem niet alleen schadelijk, maar zelfs nutteloos kan
zijn; om zijn verstand te ontwikkelen, en waar het
noodig is teregt te brengen; eindelijk, om dc nei-
gingen van zijn hart en de nog onoevormde proeven
van zijn verstand naar het goede en schoone te lei-
den, niet te vroeg beginnen kan. Ilct is in deze
eerste jaren, dat de bijgeloovigheid ontstaat, dat de val-
sche begrippen zich verspreiden, dat de dwalingen
diepe wortels schieten, en aan het versland moeije-
lijke en somtijds vruchlelooze inspanningen bereiden.
In zijne jeugd is de mensch de leerling van al
Mat hem omringt, en het is geen paradox (1)
wanneer men verzekert, dal hij in de tien eerste jaren
zijns levens meer leert, dan hij in den overigen loop
van hetzelve leeren zal. Deze kennissen maken den
grondslag uit dergene, welke hij eenmaal moet ver-
krijgen, cn, wat hij ook doe, zullen zij gedurig
werkzaam zijn en, zonder dat hij dit gewaar worde,
haren invloed uitoefenen, op zijne meeningen, zij-
ne neigingen, zijne hartstogten cn dc gewoonten van
zijn gansche leven.
Men heeft gezegd, dat dc mensch datgene ge-
boren wordt, wat hij worden zal, en dat de natuur,
die alleen in hare ondoorgrondelijkheid het geheim
bezit om de groote geniën voort te brengen, home-
RCS, newton , RAPHACL, michel angelo CnZ. hecft
gevormd. Dit is eene dwaling, zeggen andere wijs-
(1) Slclling , welke legen liet gezond veistand schijnt aan
Ie loopen , t*a noglans waarachti-j U.
5"