Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Ik heb de ouders gelaakt, die vreemdelingen
met deze zorgen belasten, met het eenige doel om
zich van eenen last te ontslaan; omdat deze onver-
schilligheid waarschijnlijk ook invloed zal hebben cn
op de keus van eenen onderwijzer, èn op de mid-
delen, welke hij bezigt, èn op derzelver gevolgen.
Maar indien alleen bet belang van hetgeen hun het
dierbaarst zijn moet het besluit heeft bepaald, dat
zij genomen hebben ; indien zij, zooveel hun moge-
lijk is, voorzien in de verpligtingen, welke hunne
bezigheden, hunne gezondheid, of de gebreken hun-
ner eigene opvoeding hen verhinderen zelf te ver-
vullen; indien zij eindelijk, wanneer zij hunne kin-
deren aan eenen vreemdeling hebben toevertrouwd,
zich niet geheel ontslagen achten van de verplig-
ting, om over dezelve te waken; dan verontschuldig
ik ze, en keur ik zelfs hunne handelwijze goed.
Hunne verdienstelijkheid is zeldzaam genoeg, om op-
gemerkt te worden. —
Een onderwijzer moet zeer godsdienstig, zijn ge-
drag en zijne zeden moeten onberispelijk zijn. Hier
is alle ontwikkeling nutteloos.
Iets, waarin men, met eenige reden, een groot be-
lang stelt, is het verstand en de bekwaamheid.
Maar ik heb dikwijls opgemerkt, dat men aan de-
ze twee voorregten meer waarde hecht, dan aan al
de anderen. Ik verschil in dit opzigt van het al-
gemeen gevoelen; en behalve de drie voorwaar-
den , die ik zoo even heb opgenoemd, zijn er nog
andere hoedanigheden, die ik als noodzakelijker be-
schouw, en die ongelukkigerwijze veel minder al-
gemeen zijn; deze zijn: de zachtheid, het geduld.