Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
zicb met hersenschimmen bezig te houden, is liet
beter te bekennen, dat een vader, al had hij
den tijd, bet geduld cn zelfs de bekwaamheden,
welke noodig zijn om eene opvoeding te volbren-
gen , zeer bezwaarlijk die vastheid van karakter zal
bezitten, welke daartoe vcreischt wordt. Zijne lief-
de verblindt hem; zij overdrijft het goede cn
verbergt hem het kwade; hij ziet zijn kind
geheel anders dan het is. Een vader, gelijk ik hem
hier veronderstel, zal de eerste zijn, die gevoelen
zal , dat dc taak, welke hij zou willen ondernemen,
boven zijne krachten is.
Eenige lezers zullen welligt vermeenen eene tegen-
strijdigheid tc vinden tusschcn hetgeen ik hier zeg, en
het begin van het eerste hoofdstuk dezer gedachten.
Deze tegenstrijdigheid is slechts schijnbaar. Wanneer ik
den huisvaders dc onverschilligheid verwijt, welke zij
toonen omtrent de heiligste hunner verpligtingen, dan
last ik niet zoo zeer de mensehen, als de zaken aan. Er
is in onze instellingen, even als in de orde der we-
zens, eene aaneenschakeling van zedelijke oorzaken,
waarvan het noodwendig gevolg gemakkelijk is te
voorzien. Over het algemeen zijn de deugden en dc
verdiensten erfelijk, even zoo ook de ondeugden eu
de onwetendheid; en ik beschouw het als bijna on-
mogelijk , dat een vader, wiens opvoeding gebrekkig
is geweest, in staat zou zijn om aan zijne kinderen
eene goede te geven: het is reeds veel indien zijn oor-
dcel, hem later aanwijzende wat hem in zijne jeugd
ontbroken heeft, hem omtrent zijne pligten verlicht,
cn hem aanspoort om aan zijne kinderen die zorgen
Ic besteden , welke zijne ouders hem hebben geweigerd.