Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
schcn zoo weinig overeenkomen met dc godsdienst en
de zedeleer; dat hunne gesprekken de welvoegelijkheid
en de eerbaarheid kwetsen, dit verwondert mij niet:
dc losse leerstellingen der zamenleving moedigen deze
ongebondenheid aan, en dulden de verflaauwing der
zeden, welke daarvan bet gevolg is. Maar hetgeen
ik niet begrijpen noch verontschuldigen kan, is,
dat in de onmogelijkheid, waarin zij zich bevinden
om hunne lusten en gewoonten overeen te brengen
met de verpligtingen , welke de opvoeding hunner kin-
deren hun oplegt, de meeste ouders de noodzake-
lijkheid niet gevoelen om eene leefwijze te laten va-
ren, die al de vruchten dier opvoeding moet vernie-
tigen. Tusschcn hunne pligten cn hunne neigingen
geplaatst, zijn zij geenszins in twijfel, zij aarze-
len geen oogenbiik tusschcn de opoffering hunner
kinderen en die van hunne hartstogten of van hun-
ne kwade gewoonten.
Moet men zich dus verwonderen, dat de huisselij-
ke opvoeding zoo gebrekkelijk is, wanneer zij min-
der bestaat in goede lessen dan in kwade voorbeel-
den? Hoe wil men, dat de jonge lieden godsdienst
bezitten, indien dc ouders zich jegens dezelve zoo
onverschillig betoonen, de pligten daarvan verzui-
men, of wanneer zij, die vervullende, minder hunne
overtuiging schijnen te volgen dan het gebruik, en
minder hun geweten schijnen tc vreezen dan de
meening van het algemeen? Hoe wil men, dat zij
in hunne manieren en in hunne gesprekken die on-
schuld behouden, en nut trekken van de lessen, die de-
zelve moeten verlengen, wanneer onzedige taal, welke
zij maar al te spoedig leeren verstaan, telkens in