Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
hegint hem nu Ie drukken; de studie verveelt hem ;
hij zucht naar zijne vrijheid; eene onbepaalde onrust
maakt zich van hem meester; de hartstogten komen
zijn jeugdig hart reeds kwellen...... Onvoorzig-
tige loodsen, die de lederen zakken opent, waarin dc
stormen opgesloten waren, zegt mij, wat zult gij doen
om dezelve te doen bedaren?
Ik weet het, eens zal de lijd komen, waarop het
kind die vermaken moet leeren kennen, welke ik
zoo gaarne gedurende den ganschen tijd, dat zijn
onderrigt duurt, van hem zou verwijderd willen
houden; maar dan zal hunne grootste gevaarlijkheid
voorbij zijn.' Is zijne opvoeding goed bestuurd (1),
dan zal zij hem voor derzelver bedwelming behoe-
den, cn hem alleen de walging en het verdriet, die
dezelve vergezellen, aantoonen, cn hem leeren, dat
er genoegens zijn, welke men nimmer moede wordt.
Bij zijne familie cn bij zijne boeken, bij eenen on-
gelukkigen, die troost of hulp behoeft, zal hij
niet in verzoeking komen, om elders een geluk
te gaan zoeken, hetwelk hij in zijne nabijheid vin-
den kan.
Ik ben nu tot het gewigtigst onderwerp genaderd,
namelijk de zuiverheid der zeden. Alle andere voor-
deden kunnen dezelve niet vervangen, en zonder
(1) Hier is de rede niet van de vrucht zijner studiën.
Het onderwijs en de opvoeding zijn twee zeer verschillende za-
ken , die men dikwijls met elkander verwart. Deze laatste is
de voornaamste. Zij is het alleen, die, goed bestuurd, tot on-
derri;;t leidt, hetzelve bevestigt en doet gelden. De ouders,
die alleen zich met dit bezig houden, verspillen hunnen tijd
en hun geld, en bederven daarbij hun kind.