Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
scnex^ in sawclutc pucr (1). Ken zeer opmerkens-
waardig gcvoig dezer bewerktui{jing bij eene groote
menigte personen is een bijzondere aanleg, om in
' eene of andere kunst of wetenschap uit te munten.
Een mensch wordt dichter, wiskunstenaar, sterrekun-
dige, toonkunstenaar enz. geboren, cn misschien
ontbrak hem , om in een vak, waartoe de natuur
hem beroepen had, uit te blinken, alleen de ge-
legenheid om zich daarop toe te leggen en van de-
zelve zijne hoofdstudie te maken (2).
(1) Hermogeives , in de tweede eeuw geboren, was in zijne
kindschheid een wonder van welsprekendheid en geleerdheid,
llij onderwees met zijn yijfdende jfiar, en toen hij zijn vier
en twintigste bereikt had, wist hij niels meer.
(2) De beroemde clavius werd Toorgedragen om op de school
der Jezniten te Bamberg geplaatst te worden. llij onderging
een onderzoek, hetwelk tot uitkomst had, dat hij tot niets ge-
schikt was, en men zou hem hebben teruggezonden, toen een
der examinatoren op de gedachten kwam, hem over de be-
ginselen der meetkunst te ondervragen. Zijne antwoorden duid-
den eenen grooten aanleg voor eene Avelenschap aan, die hem
nog onbekend was. Hij werd opgenomen j men kweekte zijnen
aanleg aan; en eenige jaren later gebruikte gkegoriüs XIII. hem
bij de vernieuwing van den stijl. Europa bezat in de 16"
eeuw weinig wiskunstenaars en sterrekundigen , die met hem
konden vergeleken worden.
Het is misschien aan den Jezuit niLL, Iloogleeraar aan de
Universiteit van Inspruck , dat men peter ARicn te danken heeft.
Deze, de zoon van een' landbouwer, en zelf tot zijn vijf en
twintigste jaar landbouwer en veehoeder geweest zijnde , werd
door eene onwederstaanbare neiging tot de wetenschappen weg-
gesleept. Hij verliet den ploeg, kwam te Inspruck, en volgde
de raadgevingen van den Jezuit hill , die zijnen aanleg raid-
de , en hem uitmuntende lessen gaf. Binnen korten tijd werd
hij een groot sterrekundige en een der bekwaamste werktuig