Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
nering' geworden, en over het algemeen denken de
hoofden van de opvoedings-gestichten veel minder aan
den goeden naam, die het gevolg is van een goed
onderwijs, dan aan de vermaardheid, die hen tot een
aanzienlijk vermogen kan leiden. De meeste onder-
wijzers Llijven vreemd onder de jeugd, die hun is
toevertrouwd; huisselijke genegenheden doen hen de
liefde verzuimen, welke zij hunnen kweekelingen
moesten toedragen; het belang hunner leerlingen is
hunne tweede zorg; en dikwijls verveeld door eene
bezigheid , die voor hen een handwerk is geworden,
zien zij in de studie en de beoefening der letteren
alleen het voordeel, hetwelk het hun aanbrengt. Die
edele hoogmoed, die gelukkige naijver, die hen
moest bezielen, is hun ganschelijk onbekend. En
daar zij zeiven de voortreffelijkheid van hun ambt mis-
kennen , verklaart dit de onverschilligheid, waarmede
het beschouwd wordt, en schijnt dezelve te billijken (1).
Deze stand van zaken is aan de openbare op-
voeding en het openbaar onderwijs niet eigen: het
is het onfeilbaar gevolg van den geest des tijds,
van de verbastering der zeden, van het verzuim
der pligten door de godsdienst voorgeschreven, en
bovenal van de bijna algemeene onverschilligheid voor
alles wat studie is. Maar er is een gebrek, dat
(1) Dit is tegenwoordig wel minder algemeen waar , dan voor
■vijftien of twintig jaren , en zal binnen eenige jaren nog aanmer-
kelijk verminderd zijn, door de zorg , welke aangebragt wordt
in de keuze der onderwijzers; daar men thans zoo veel mogelijk
hen daartoe neemt , die, doordrongen van het gevoel hunner
pligten, vol ijver zijn om dezelve te vervullen , en daar-
toe de geschiktheid hebben.
■ -»s
s.
— 2
Nederf^n^ < .^niigaiirti
AAii, ! cUOAM