Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG
gaven , dat gij een deil on/en waart! Welk ecil
lof voor de Universiteit!
De in verscheidene landen aan hel onderwijs zich
m ijdende geestelijke broederschappen hadden, tot aan
liet einde der vorige eeuw, dat geheiligde vuur be-
houden, hetwelk sedert zoo langen tijd zulk een'glans
verspreidde. Geen ander doei dan nuttig te zijn
bezielde hen: menschen en burgers te vormen was
hunne geheele eerzucht. De mannelijke jaren naau-
welijks bereikt hebbende, werden de leden dezer
eerwaardige genootschappen tot leeraars beroepen;
zij kenden de jeugd en wisten zich door dezelve te
doen eerbiedigen, omdat zij gaarne met dezelve wa-
ren , en hunne pligten met hunne neigingen overeen-
kwamen. Daar zij somtijds van de bank des leer-
lings tot den leeraarsstoel overgingen, had de ge-
woonte van te bevelen hun dien strengen ernst nog
niet gegeven, welke aan de jeugd schrik inboezemt,
en dezelve terugstoot. Hun ouderdom vereenigde
hen beter met de jeugd en deed hun gezag ver-
geten; en zich onderwerpende aan het juk, dat
zij zeiven ook schenen te dragen, werden zij door
haar minder beschouwd als meesters dan als mede-
leerlingen. De goede leerstellingen, waarmede zij
doordrongen waren, werden bij hen van geslacht
tot geslacht en bijna zonder verandering nagelaten;
en gedurig door de leerlingen, die zij gevormd had-
den , in de maatschappij verspreid, oefenden zij eenen
gelukkigen invloed op de openbare zeden uit, om-
dat geloof en zedeleer derzelver grondslag uitmaakten.
Maar minder dan eene halve eeuw is voldoende geweest
om dat alles te veranderen; het onderwijs is eene