Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
aan welken vele ouders, uit hoofde van hunnen stand
en hunne gewoonte, zich moeijelijk onderwerpen kun-
nen. Maar hoevelen zijn er niet, die door eene on-
verschilligheid, welke men hun dikwijls en te ver-
geefs heeft verweten, den heiligsten hunner pligten
verwaarloozen, en liever aan vreemde handen eene
zorg overlaten, waarmede zij zich zeiven gedeeltelijk
zouden kunnen belasten! Hoevele jonge vrouwen,
die, in den stroom der wereld gesleept, in hare val-
sche vermaken een geluk zoeken, dat zij te huis
niet weten te vinden , willen noch hare lusten op-
offeren, noch eene levenswijze opgeven, M'aaraan
de opvoeding harer kinderen hinderlijk zoude zijn!
Hoevele moeders, eindelijk , zouden vreezen groote
zonen bij zich te houden, wier ouderdom den hun-
nen zou doen ontdekken, en huldigingen verwijde-
ren, welke haar eene behoefte zijn geworden , en
die' bare eigenliefde streelen, zonder te gewagen van
den invloed, welken zij misschien op hare zeden
uitoefenen !
Men ziet dat de voorkeur, welke in het alge-
meen aan het openbaar onderwijs gegeven wordt,
gedeeltelijk onstaat uit oorzaken, welke, in zekeren
zin, aan hetzelve vreemd zijn; maar er zijn nutti-
ger en lolTelijker beweegredenen voor deze voorkeur,
en met de beschouwing derzelve zal ik mij nu be-
zig houden.
liet eerste voordeel , hetwelk het openbaar boven het
huisonderwijs heeft, is, dat het bij de kinderen eenen
naijver opwekt, die niet ontstaan kan, wanneer zij
in hel ouderlijk huis worden opgevoed. Dil gevoel,
hehvelk deszelfs oorsprong beeft in eene der voor-