Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
229
Zoo spreken de tegenstanders der wiskunde. Maar
men heeft hun geantwoord , dat in de menigte der
menscheiijke wetenschappen geene beter den naam
van wetenschap verdient. De wiskunde bevredigt
de rede door hare blijkbaarheid; zij bekoort hel
verstand door hare scherpzinnige handelwijze; zij
verbaast de verbeelding door hare stoutheid. Overal
bewijst zij den mensch bare diensten, vermeerdert
zijne genietingen, en wisselt zijne genoegens af.
De rekenkunst is ons tot in de minste bijzon-
derheden van ons huisselijk leven dienstig, en bui-
ten dezen dagelijkschen kring verleent zij hare
hulp aan alle berekeningen en bewijzen.
De algebra vertoont zich met een belangwekken-
der kenmerk ; zij scheidt de zaken van de beelden,
onttrekt zich aan de zinnen , en schijnt alleen tot
het oordeel te spreken. In hare geheimzinnige spraak
drukt zij tegelijk uit wat de mensch kent en niet
kent. Een teeken is haar genoeg om verscheidene
denkbeelden , welke het versland bezwaarlijk in eene
enkele bevatting zou vereenigen, voor te stellen.
Zij gaat naar een nog verborgen doel, maar langs
eenen zekeren weg; cn dil doel, hetwelk zij in
de duisternis bereikt, is altijd de waarheid.
De meetkunst overschrijdt de grenzen van het
heelal, zij omvat en berekent het oneindige. En-
kel als studie beschouwd vormt zij het oordeel (1),
(1) Bacob wil dat men een ligtzinnig kind de meelkunsl
onderwijze. Wat ik hier zeg, duldt echter uitzonderingen. Ie-
mand , die het meest valsche oordeel , dat ik in mijn leven ont-
moet heb , bezat , was een bekwaam wiskundige.