Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
227
niels dan goede beginselen in Ie prenten, en dat men
vooral geen' tijd moet verliezen om daarmede te be-
ginnen. Tont ce quon a fait de bon et de grand a
été préparé de bonne heure, zegt commine , cela gît à
la nourriture (1).
aviskuxde.
Het is ten onregte, dat de w iskunde onder de we-
tenschappen wordt gerekend. Men moest daar veel-
eer den naam van leerwijze aan geven, en dezelve
beschouwen als een werktuig, hetwelk de bewerkin-
gen van het rekenen verkort, en het verstand ver-
licht, zonder deszelfs kennis te vermeerderen.
De rekenkunst spaart den tijd, maar leert niets,
hetwelk men buiten dezelve niet weten kan.
(1) Ik kom dikwijls op dit groole beginsel der opvoeding
terug, en niet zonder doel. Ware echter eenig lezer geneigd
mij dit te verwijten, dan zou ik hem hetzelfde antwoord kun-
nen geven, hetwelk de abr de st. pierrb aan eenen zijner
vrienden gaf. Deze laatste sprak hem over eenige dikwijls
voorkomende herhalingen in een zijner werken. » Zoudt gij mij
» wel een der punten , die u het meest getroffen hebben , willen
» noemen vraagde de wijsgeer. De vriend koos er een, en
vergat niets, hetwelk aan den schrijver kon bewijzen, dat hij
het goed bej^repen had. v Denkt gij nu," antwoordde hem deze,
» dat, indien al wat gij daar gezegd hebt in mijn werk niet
» herhaald was geworden , gij het u zoo herinneren cn de
y> volgorde mijner gedachten zoo zoudt hebben kunnen ontliou-
» den?" »Ik geloof het niet," zeide de vriend. »Welnu,"
hernam de st. pierre , » beklaag u dan niet over eene voor-
» zorg , zonder welke gij eenen belangrijken grondregel zoudt
» hebben kunnen laten ontglippen , welken ik aan al mijne le-
» zers inprenten wilde. Ik zie dat het mij gelukt is. Ik beu
» tevreden."
15-