Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
ren geven, schijnen te beloonen , dat wij ze in onze
jeugd hebben aangekweekt.
Deze bewondering der Grieken en Romeinen, ge-
grond , in vele opzigten, voor zoo ver zij hunne
werken betreft, strekt zich ook uit over bijna al
hunne daden, en dan wordt zij onbillijk, en sluit
onze oogen voor de verdiensten der onze- Het zou
niet moeijelijk zijn te bewijzen, dat de nieuwere ge«
schiedenis eene menigte daden van deugd, moed,
grootheid van ziel in zich bevat, welke zij, zonder
nadeel te vreezen, tegen die der ouden kan over-
stellen; en aan te toonen, dat deze soort van vooringe-
nomenheid met alles, wat van hen komt, alleen
verschuldigd is aan die eerste indrukken der jeugd,
waarvan de werking aan hem, die de menschen wil
leeren kennen, steeds moet voor oogen zijn (1).
Eenige overdenkingen omtrent dit onderwerp zou-
den mij te ver afleiden van hetgeen ik behandel;
en door helzelve aan te roeren heb ik eene nieuwe
gelegenheid gevonden, om aan de ouders te too-
nen , hoe belangrijk het is om aan hunne kinderen
(1) Het zou met eene menigte Tan die daden kunnen zijn
als met de drijvende stokjes, die Tan Terre groote schepen
schenen te zijn. Men heeft inderdaad eene aanmerking
gemaakt, welke zeer juist is , namelijk dat wij meer getrof-
fen zijn over de gebeurtenissen , die in de oude tijden heb-
ben plaats gehad , dan OTer die , welke ouder onze oogen zijn voor-
gevallen. Zij vergrooten naar mate dat zij Terwijdereu. De loin
c'est quelque chose, et de près ce n'est rien. Men gevoelt
overigens met een weinig nadenken, dot onze onbekendheid
met dc afzonderlijke daden en de omstandige misbruiken veel
bijdraagt tot onze bewondering van de oude regeringen.