Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
Memphis, Troja, Caiihfujo, Ttjms, Babijlon, cii/. , aaii
te Avijzen. Dc gcicgenbcid zal zich overigens daar-
toe van zelve voordoen , wanneer men met hem
de geschiedenis dier groote steden zal lezen.
Die onderrigtingen, door den meester jjegeven ,
worden gemakkelijker onthouden , en zijn heter dan
de boeken, waarvan men zich gewoonlijk bedient,
cn die van dwalingen en overtolligheden krielen.
Zij zijn voldoende, wanneer men van een kind
geenen aardrijkskundige wil maken : cn wat verhin-
deren zal, dat hij dezelve niet vergete, is de zorg,
welke men voor dit gedeelte zijner werkzaamhe-
den , even als voor al de anderen, dragen moet,
om van tijd tot tijd en bij korte tusschenpoozin-
gen op hetgeen hij geleerd heeft terug tc komen,
en vooral, wanneer hij dc geschiedenis van een
land leest, hem de kaart van hetzelve onder de
oogen te brengen. Dit middel vermindert de moeije-
lijkheden eener studie, welke geheel tol het ge-
bied van het geheugen behoort; en dit is alleen
de vrucht der gewoonte of van dc gemakkelijkheid,
die men heeft om verscheidene denkbeelden met elkan-
der te kunnen verbinden. Het versland, de smaak,
het oordeel zijn hier van weinig of geen nut;
ook zijn er veel mensehen, die deze eigenschap-
pen bezitten, cn noch de geschiedenis, noch de
aardrijkskunde kennen, omdat zij vergeten hebben
wat zij slecht hadden geleerd, en dat het met de
bekwaamheden gaat als met het vermogen, hetwelk
men somtijds meer moeite heeft om tc behouden
dan tc verkrijgen.
Daar deze voorstellingen welligt wat tc streng of