Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
kleine geleerden, die, vroegtijdig in de administratie,
de geregtshoven en het leger verdeeld, door hunne
diensten cn bekwaamheden de kracht en den luis-
ter van hun vaderland zullen helpen bevorderen.
Maar vestigt men een oogenbiik zijne aandacht op
dit onderwerp; denkt men na over den aard van
den menschelijken geest en het doel der opvoeding;
pleegt men echter raad met de ondervinding, de re-
de en de mcening der verlichte mensehen van alle
tijden ; dan stort dit gansche gebouw van beloften en
verwachtingen eensklaps in, cn men ziet in al de
uitvinders dier verkorte leerwijzen niets dan kwak-
zalvers ; in de ouders niets dan bedrogenen; in de
kinderen niets dan onwetenden en dwazen. Dit oor-
deel is gestreng , maar ik zal trachten aan te toonen
dat het billijk is.
Dit voorgeven, om aan de jeugd alles in korten
tijd te leeren, behoort niet alleen tot onze eeuw; de
letterkundige geschiedenis van Griekenland en lionie
levert hiervan ook voorbeelden op. Hoezeer die
makers van ontwerpen, waarmede zij de ligtgeloovighcid
der familiën trachten te bedriegen, zich ook verme-
nigvuldigd hebben, is het echter te vooronderstellen, dat
zij in de eeuwen, die ons zijn voorgegaan, in geen
geringer aantal bestonden , en dat de vergetelheid aan
die verkoopers van onwetendheid, zoo als plutarchus
die van zijnen tijd noemde, regt heeft laten weder-
varen.
Men ziet overigens niet dat bij de ouden, even-
min als bij de nieuwere volken, deze leerwijzen,
sedert de herbloeijing der letteren, de uitwerkingen
gehad hebben, welke derzelver uitvinders hadden aan-