Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
maal Ie behoeven te leeren (1) ; want men moet
niet uit het oog verliezen, dat, wanneer zijne stu-
diën afgeloopen zullen zijn, hij misschien in ver-
scheidene jaren geen Latijnsch boek zal openen.
Zorgen wij ten minste dat hij in zijnen rijperen
leeftijd, en wanneer die eerste tijd, welken men aan
dc genoegens der wereld geeft, zal voorbij zijn,
viRGiLius cn HORATIUS wcdcr in handen kan nemen,
en geenen tolk behoeft om zich met hen te onder-
houden.
Deze acht jaren zijn overigens niet alleen aan hel
Latijn besteed. Deze taal is niet alleen eene studie
van woorden, maar eene studie van zaken. Zij
is de stapelplaats van alle mcnschelijkc wetenschap-
pen , cn de grond van alle onderrigt. Het is uit
de Latijnsche taal, verrijkt door de schoonheden
der Grieksche , dat onze beroemde schrijvers dc
voornaamste schoonheden hebben geput, waarmede
zij onze taal hebben verrijkt. De klassieke werken ,
welke in klein getal het gebruik der taal heb-
ben overleefd, zijn eene onuitputtelijke bron van
ingevingen. Daar vindt men de voorbeelden van
het ware schoon in iederen trant, zoowel in betrek-
king tot de bevalligheid en diepte der denkbeel-
den, als tot de sierlijkheid en kracht van den stijl;
hoe meer men dezelve leest, hoe meer men daarin
eenen verwonderlijken grond van verstand, wijsheid
(1) N'examinez pas, zegt mokiaigne , combien un homme sait,
mais comment il sait.
Geleerdheid is geene kunde, even ah materialen geen gebouw
zijn.
Turksche Gedachten.