Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
voeding, cn kan niemand, die op beschaving aan-
spraak maakt, hare kennis missen. Daarna volgen,
hoewel van minder algemeen belang, de Hoogduitsche,
Engelsche en Italiaansche. Het komt in mijn plan
niet te pas, om voor elke dezer talen eene afzon-
derlijke wijze van onderrigt op te geven; hetgeen ik
hierboven over de moedertaal gezegd heb, kan op el-
ke der laatstgenoemde talen toegepast worden. Te-
vens dient het volgende daarbij in acht te worden
genomen.
Voordat men aan een kind de vreemde talen leert,
is het nuttig hem eenige denkbeelden te geven van
de algemeene spraakkunst, welke de beredeneerda
bron is der onveranderlijke gronden voor het ge-
sprokene of geschrevene in alle talen. Deze weten-
schap, waarvan de willekeurige en gebruikelijke in-
stellingen eener bijzondere taal grootcndeels slechts
uitzonderingen zijn , zal zijn oordeel ontwikkelen en
tegelijk de moeijelijkheden verminderen , welke dit ge-
deelte van zijn onderwijs oplevert. De algemeene
spraakkunst bepaalt zich overigens niet bij de eerste
bestanddeelen der rede. Door de ontleding bestuurd,
volgt zij de vorming der denkbeelden, en bepaalt
derzelver betrekkingen met de teekenen, die dezelve
voorstellen. Het is derhalve door haar , dat alle we-
tenschappen zich verlichten en onderling ondersteu-
nen ; en men kan haar vergelijken met die groote
rivieren, welke de gemeenschap onderhouden tusschcn
ver verwijderde landen.
Nu is hel oogenbiik gekomen, waarin men met
den leerling een bijzonder onderzoek kan doen naar de
woordvoeging, cn hij de regelen of dc gebruiken, die