Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
hem zal verwekken, hem verhinderen daarvan gebruik
Ie maken, en hem al de vrucht derzelven doen ver-
liezen; terwijl degene, die met eenen veel geringeren
graad van kunde de minste zaken zal doen gelden,
door de wijze, waarop hij dezelve voor<lraagt, cn die
het onzamenhangcndc der denkbeelden door de wel-
sprekendheid der woorden en de bevalligheid der voor-
dragt zal weten te bedekken, hem de toejuichingen
des volks en de gunst van den vorst zal komen
ontnemen. — < Welnu, dan zal mijn zoon dezelve
< ontberen. Met vijftig duizend gulden jaarlijksch inko-
« men, behoeft hij geene betrekking om te kunnen be-
c staan."—Welk belang hebben dan mijne raadgevingen
voor u, en waarom zoudt gij hem eene opvoeding
geven? Zal hij dezelve noodig hebben om te spelen
en tc jagen? Hij kan de boeken gerust laten liggen;
hij zal genoeg kennis bezitten om zijn vermogen te
bebeerschen, en genoeg verstand voor de vrienden,
die hetzelve met hem zullen genieten.
Ik wil aan mijne lezers den hoon niet aandoen
van te denken, dat de veronderstelling, welke ik
zoo even heb gemaakt, op velen hunner toepasselijk
zou zijn. Ik wil gelooven, dat zij, even als ik,
zullen oordeelen, dat het verzuim der pligten, waar-
van ik gesproken heb, cn die zoo dikwerf zijn aan-
bevolen geworden, voor het vervolg langdurig en
nutteloos verdriet zal veroorzaken; en ik zeg maar
alleen nog voor hen, die den goeden uitslag daarvan
als moeijelijk zouden beschouwen, dat een weinig ge-
duld en oplettendheid van den eenen kant, cn leer-
zaamheid en vooral de gewoonte om zuiver tc hoorcn
spreken van den anderen, noodzakelijk die uitkom-