Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
f hem dit in de zamenleving dienstig zijn?" — Waartoe
dienstig? maar hij kan ten eenigen dage genoodzaakt
zijn om in het openhaar te spreken, en de be-
kwaamheid, welke ik hem tracht te doen verkrijgen
zal hem dan noodig zijn. — « Hoe, is mijn voor-
« nemen dan er eenen tooneelspclcr van te ma-
t ken?"—Neen, maar de kansel, de balie,.... —
« Ik bezit vermogen, hij zal noch geestelijke, noch
< advokaat worden." — Hij kan hetzelve verliezen (1).
Bovendien opent hem de tegenwoordige cn bijna
algemeene vorm der gouvernementen eene loopbaan,
welke gij welligt met zijne geboorte en zijnen
rang overeenkomstig meent te zijn. Is hij dan nu
geroepen om opentlijk de regten zijner medeburgers
te verdedigen, om de belangen zijner natie te be-
vorderen , zijnen vorst bij vreemde hoven te verte-
genwoordigen, gelooft gij dan dat hij eenig succes
zal hebben , indien hij niet ccne heldere en welluiden-
de stem, eene gemakkelijke en aangename voordragt,
en vooral de groote kunst om ziel en leven aan ie-
der zijner uitdrukkingen te geven, bezit? Laat
af van deze meening; niets zal bij hem de plaats
kunnen bekleeden van die uitwendige voordeelen , wel-
ke gij zoo gering schijnt te achten. Hij zal gevoe-
len , wat hem ontbreekt, en welke bekwaamheden
hij overigens ook bezitten moge, zal de beschroomd-
heid, welke dit gevoel van zijne ongenoegzaamheid bij
(1) Crates beTal dat men zijn Termogen aan zijne kinde.
ren zou laten, indien zij onwetend waren; en in het tegen-
OTcrgcstelde geval moest men het onder het volk verdeelen,
omdat zij dan, zeide hij , lelven in hunne behoeften konden
voorzien.