Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
Vele menschen zouden meer gelooven, indien zij de
voorwerpen huns geloofs minder aan onderzoek had-
den willen onderwerpen. Melius sciliir Deus ncsciendo,
zegt sT. ABGusTiNus (1). Hct gcloof is niet toerei-
kend voor hem , die belast zal zijn hetzelve aan an-
deren te prediken; maar van den man der wereld
wordt niet meer geëischt.
LEZEN.
Het lezen is een gedeelte der opvoeding, hetwelk
meer verwaarloosd is dan men wel zou kunnen ge-
looven. Men vergenoegt zich, over het algemeen,
om aan de kinderen de woorden te leeren kennen,
maar laat alles wat betrekking heeft lot de uitspraak ,
dc prosodie, de verscheidenheid der buigingen, in
één woord alles, wat aan eene voorlezing bevallig-
heid en duidelijkheid bijzet, aan den tijd, dat is aan
het toeval over. Ook kunnen zeer weinig menschcn,
zelfs in dc verlichte en beschaafde standen der maat-
schappij, goed lezen. Proza, verzen, een dagblad,
een stuk van welsprekendheid, alles wordt bijna op
denzelfden toon voorgedragen, en indien hel gebeurt
(1) Sanctius est ac rcverentiua de actis Deorum credere quain
scire.
tacitus.
Laat ons de onmetelijke diepte van het Oppertvezen niet pei-
len: Icpalin wij ons bij de kennis, dat alles volgens deszelfs
bevelen geschiedt.
sim05idks.
Minos eindelijk had dit voorschrift in zijn godsdietisli^ wet-
boek gppl.ialst: jongeling , onderzoek de wet met.