Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
godisuienst,
De nuttigste wetenschap voor den menseh is de
godsdienst; daarmede moet bij beginnen, voort-
gaan, eindigen. Derzelver geschiedenis kan zeer
vroeg aan een kind in de handen worden gege-
ven. Zij onderrigt hem en vermaakt hem te\ens;
zij leert hem zijne pligten kennen, herinnert ze hem
in den loop zijns levens, en biedt hem aan deszelfs
einde kracht, troost en hoop aan. Het is het boek
van alle standen cn alle leeftijden, en de ymtdslwj
aller dingen, zegt de Apostel.
Ik keur de in de instituten gebruikelijke gewoon-
te, welke ook in eenige huisgezinnen is aangeno-
men , om den dag met eene godsdienstige lectuur te
beginnen, zeer goed ; het ware alleenlijk te wenschen
dat men in de keuze dier voorlezingen somtijds meer
oordeel bragt. Het zij verre van mij, dat ik het
voornemen zoude hebben een enkel der werken, welke
door de gronden , die zij bevatten, zoowel als de waardig-
heid der schrijvers, onzen eerbied waardig moeten
zijn, aan te tasten. Maar ik heb opgemerkt, dat
verscheidene dier werken vol taalfouten zijn, en som-
tijds door het gebrek aan verband tusschen de denk-
beelden en juistheid of duidelijkheid van redenering
zondigen. Dit zijn vlekken, die ons geloof niet ver-
anderen , noch in het minste onzen eerbied voor die
schriften verminderen kunnen; maar zij kunnen op
het versland van een kind invloed hebben, en de
uitwerkselen der lessen, die ten doel hebben zijne
denkbeelden te vormen en de wijze, waarop hij de-
zelve uiten moet, le verlragen. Wat hij aan den