Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG'J
Maar dit is voor wijziging vatbaar naar den aard
van zijne inborst en zijne eerste gewoonten, en
moet dus aan de wijsheid en de ondervinding van
den leermeester worden overgelaten. Indien men bij
deszelfs keus het noodige oordeel en de noodzakelijke
oplettendheid in acht heeft genomen, dan kan men
overtuigd zijn dat al de middelen, die hij bezigen
zal om tc straffen of te bclooncn, de opvoe-
ding zullen bevorderen cn tot derzelver voltooijing
bijdragen: dus zullen hoeken, leerzame wandelin-
gen , voorwerpen tot zijne werkzaamheden betrek-
kelijk , het geld , de sieraden, de snoeperijen, ein-
delijk al die beuzelingen, welke de kinderen alleen
hegeeren , omdat wij er te veel waarde aan schijnen
te hechten, vervangen. Maar al de moeite, welke
hij aanwendt, zou vruchteloos zijn, indien zijn leer-
ling , in jaren toenemende, het geluk cn dc te-
vredenheid , welke hij rondom zich verspreidt , de
liefkozingen zijner ouders, de achting en de ge-
negenheid, die men hem betoont, den lof, dien men
aan zijne zachtheid, zijne gehoorzaamheid, zijne
naauwkeurighcid geeft, niet als zijne zoetste beloo-
ningcn beschouwde. 5Ien moet hem slechts prijzen
wanneer hij het verdient, maar men moet hem de
lofluitingen doen liefhebben, om hem aan te spo-
ren loffelijke daden tc verrigten; en vooral hem
gewennen alleen prijs te stellen op de lofspraken
van hen , die kracht en vrijmoedigheid genoeg bezit-
ten om hem over zijne gebreken te berispen, Hoo-
ren wij wat montaigne zegt: Je clierclie plus la fré-
ijuenlation de ceiix qui me gourment, que de eeux qui
vic craignenl, C'esl un plnhir fade el mmihle d'avoir