Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
1G2
is llij noodzakelijk, dan is hel eene groolere hem
denzelven te onthouden.
Ik zou nog met meer zorg de te veel vernederen-
de of te strenge kastijdingen verbannen: op de scho-
len , waar de strengheid alleen eenige honderden jonge
lieden in toom kan houden, zijn zij nuttig; maar er
zijn zoo vele andere middelen om een afgezonderd
kind te bebeerschen, dat, indien die niet toereikten,
ik eene zeer slechte meening zou opvatten óf van den
leerling óf van den leermeester.
Ik heb vroeger twee jonge lieden gekend, die on-
der het oog hunner ouders werden opgevoed, en die
met ijver eenen vrij uitgebreidcn leer-cursus volgden.
De eenige straf, die hun werd opgelegd, was dat zij
bij de gewone avondlezing eenige spraakkunstige vra-
gen moesten beantwoorden. Deze op zich zelve zoo
eenvoudige, zoo zachte straf, en die zulke nuttige
gevolgen bad, welke ik weldra zal aantoonen, was
echter bijna altijd oorzaak van het storten van tranen;
en nooit heeft een schoollcerling zich zoo vele moei-
te gegeven om aan het einde des jaars eenen prijs te
verdienen, als deze beide jonge lieden , om bij de le-
zing weinig of geen vragen te beantwoorden te heb-
ben.
Ik weet, dat deze handelwijze bij vele kinderen
geene uitwerking zou hebben, en dat het geene ge-
wone zaak is, om tegelijk zoo veel naijver cn ge-
voel vercenigd te vinden; maar uit dit voorbeeld
leid ik een natuurlijk gevolg af, namelijk dat men,
alvorens strenge middelen tc bezigen, eerst al die-
gene moet hebben uitgeput, welke de zachtheid en
de overreding aanbieden. Dc schande is er een, en