Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
de onderwijzer meester zijn en blijven, en slechts zel-
den cn bij buitengewone gelegenheden die verzoeken
om vacantiën, waarmede men hem mogt lastig val-
len, inwilligen. Deze dwang, ik gevoel het, zal
somtijds aan eenige moeders hard vallen ; maar bier
komt het er op aan hare kinderen goed op te voe-
den, cn niet om aan hare zwakheid toe te geven.
Goede opvoedingen zouden minder zeldzaam zijn, indien
eene onbedachte teederhcid haar niet overhaalde, om
aan genoegens van een oogenblik het toekomstig ge-
luk cn somtijds het leven op tc offeren van hetgeen haar
het dierbaarst moet zijn. Speel met uw kbiclj en het
zal u bedroeven, zegt dc Prediker.
straffen en belooningen.
Het is onmogelijk om bepaalde cn onveranderlijke
regels op te geven, naar welke men de jeugd moet
besturen, cn over het gebruik, hetwelk men van straf-
fen cn belooningen moet maken; dit is ecu onder-
werp , hetwelk men aan de voorzigtigheid der mees-
ters en der ouders moet overlaten; want de kinde-
ren verschillen zoodanig door dc neigingen, de in-
borst en de eigenschappen des harten, dat maatre-
gelen, waarvan men zich bij het eene met vrucht
bedient, bij een ander eene tegenovergestelde uitwer-
king hebben.
Ik zal mij dus vergenoegen met eenige voorschrif-
ten te herinneren, welke voor het grootste aantal
dienstig kunnen zijn, dat is, voor degenen, die zich
onderscheiden noch door ondeugende neigingen, noch
door eenen boven hunne jaren v"rhcvencn geest van