Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
daarin vonden. Zij ondervinden reeds lietgeen zij
later meer nog zullen gevoelen, namelijk dat iedere
gewoonte eene behoefte is , en eindelijk datgene lot
genoegen maakt, hetwelk in den beginne niets dan
moeite en zwarigheid opleverde. Optimum viiaa gemis
eligito, herhaalde pythagoras dikwijls aan zijne disci-
pelen , nam consueludo facict jucundisshnum.
In de huisselijke opvoeding moeten die tweomaan-
delijkschc vacantiën niet bestaan, uit hoofde van al de
redenen, welke ik daarvoor heb opgegeven. De da-
gelijksche werkzaamheden kunnen zoodanig geregeld
worden, dat zij de gezondheid der jongelieden niet
afmatten; maar de uren zullen niet zoo bepaald zijn,
dat, naar gelang van tijd cn onvoorziene omstan-
digheden, die der studiën en uitspanningen niet zou-
den kunnen worden veranderd. In de instituten zijn
er eene menigte gemakkelijk na te gane redenen, wel-
ke eene stipte verdeeling der oogenblikken vereischen,
maar hier is dezelve niet noodig. Orde moet overal
beslaan; dwang moet zich nergens doen gevoelen.
De onderwijzer is met zijnen leerling als een vader
met zijn kind. Hij moet aan deszelfs luimen niet
toegeven, noch zich aan zijnen wil onderwerpen;
maar hij kan zijne begeerten raden en zijne wen-
schen volgen , terwijl hij schijnt alleenlijk zijne eige-
ne te volgen. Dit is een middel om hem de studie
tc doen beminnen, of ten minste om hem {jcdccl-
telijk te doen vergeten hoe dor en vervelend zij is.
Van het grootste belang echter is het, dat de stu-
diën , voor eiken dag bepaald, niet tot den volgenden
worden uitgesteld, en dat het kind in zijne werk-
zaamheden niet gestoord ^vorde. Op dit punt moet