Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
een kwartier uurs, bij eliien speeltijd der overige
dagen gevoegd? In alles moet eene juiste maat
worden in acht genomen, en indien het noodzake-
lijk is dat men het tijdperk van het leven, waarin
een kind met de grootste gemakkelijkheid leert en
onthoudt, goed gebruiken moet, het is niet minder
noodzakelijk om voor deszelfs gezondheid te zorgen,
en zijne krachten tegelijk met zijn oordeel te oe-
fenen.
Ik wil echter gaarne aannemen, dat die verdec-
ling der dagelijksche werkzaamheden de krachten
van een kind niet overtreft, en dat de verande-
ringen , die men daarin zou aanbrengen, geenszins
van nut zouden zijn: maar hoe zal ik deze stren-
ge tucht bij het studeren, cn de voorzorgen, die ge-
nomen worden om van de leerlingen de ledigheid
cn derzelver gevaren af te wenden, overeenbrengen
met die vacantiën van een of twee maanden, waar-
mede men het schooljaar besluit? Te vergeefs heb
ik onderzocht, waarin dit gebruik voor de jeugd nut-
tig kan wezen, maar indien daarin voordeden lig-
gen, welke ik nog niet heb ontdekt, dan betwijfel
ik zeer, dat zij tegen dc nadeclige gevolgen, die ik
zal aantoonen, kunnen opwegen. Over het algemeen
gaan dc leerlingen de vacantiën bij hunne familiën
doorbrengen, waar men ze zelden doet werken. Wat
zij cr overigens verrigten bcteekcnt zoo weinig, dat
men inderdaad deze twee maanden moet aftrekken
van den tijd, aan hunne opvoeding gewijd. Deze
gaping in de werkzaamheden is reeds een kwaad door
de vertraging, welke zij in zijn onderwijs brengt.
Maar een erger gevolg is, dat het bedwang, aan het-