Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
De geschiedenis van dezen onderwijzer is die van
vele anderen, met dit onderscheid echter, dat velen ,
verre van zich daarover te kwellen zoo als hij, ge-
noegen nemen met de apathie der ouders zoowel als
met de luiheid der kinderen, en den tijd, welken deze
verkwist, voor zich als gewonnen achten.
Het is dus voor den goeden uitslag eener opvoe-
ding noodzakelijk, dat de onderwijzer dezelve alleen
besture. De vorderingen van een kind hangen al-
leen af van de leerzaamheid van hetzelve, zoowel
als van den eerbied cn dc onderwerping, welke hij
voor den man moet hebben, die hem ten vader ver-
strekt. Gelooft men dat degeen, waarvan ik zoo
even gesproken heb, door zijnen leerling geacht werd?
Geenszins, en dit kon ook niet zijn. De ouders
behandelden hem, wel is waar, niet slecht, maar
zij lieten hem geenerlei gezag, en het kind had dit
wel opgemerkt; wilde hij derhalve eens eene vacan-
tie hebben, en dit gebeurde bijna dagelijks, dan
wendde bij zich tot zijnen vader of zijne moeder;
zijn leermeester werd niet geteld.
Heeft men een wijs plan ontworpen, en volgt
men hetzelve naauwkeurig, dan heeft dit groot ge-
brek geene plaats ; de studiën worden wel is waar
somtijds gestoord , en dit kan bezwaarlijk anders, maar
het kind moet wel weten, dat zijn leermeester al-
leen hieromtrent eenig gezag heeft. Hij zal dus
trachten de vacantic te verdienen, welke hij wenscht
te verkrijgen , en den tijd weder in te halen , welken
hij verloren heeft, indien op dien ouderdom ver-
lorene tijd weder in te halen is. Deze verstrooijin-
gen zullen misschien voor zijne vorderingen schade-
10'