Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
geen voldoend antwoord uit hem verkrijgen: ik liet
mij niet afschrikken , cn eindelijk vernam ik, na eenig
aanhouden, dat hij bijna geenen invloed opdeopvoc
ding van zijnen leerling had; dat zijne lessen gedu-
rig gestoord werden bij gelegenheid van een diner,
eene vertooning in den schouwburg, eene wandeling,
ja zelfs yan een bezoek. Hetgeen dit kind het best
kende, waren de verjaardagen zijner bloedverwanten;
en zijne familie was talrijk, leder dezer dagen ver-
schafte hem twee of drie dagen vacantie, cn het
mannetje wist het zoo goed te schikken, dat hij in
eene maand nooit meer dan acht of tien lessen had.
Ook kon hij, na verloop van vier jaren, de gemak-
kelijkste latijnsche schrijvers niet zonder de hulp van
een woordenboek verklaren.
Gedurende dc eerste maanden van zijne intrede in
het huis deed de onderwijzer verscheidene voorstel-
lingen aan de ouders, die dezelve zeer slecht opna-
men, zeggende dat zij beter dan hij wisten, wat
voor hun kind dienstig was. Hij bleef aanhouden;
men liet hem vrijheid om zich te verwijderen. Ongeluk-
kigerwijze was de man van hen afhankelijk. Hij bleef,
maar hij zuchtte dagelijks over zijne werkeloosheid en
de onmogelijkheid, waarin hij zich bevond, om de
pligten te vervullen, waartoe bij geroepen was. Hoe-
wel zijn gedrag vrij was van alle blaam, vermits
hij verscheidene malen had getracht de ouders in tc
lichten over de onvermijdelijke gevolgen hunner zor-
geloosheid, of liever van het noodlottige stelsel, dat
zij hadden aangenomen, deed hem zijn geweten gedu-
rige verwijtingen over dezen slaat van zaken, welke
het echter niet in zijn vermogen was te doen ophouden.