Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
beeld eener deugd is de waarborg van een goed
gevolg voor hem, die dezelve predikt; de leerling
van FÉNÉLON zou misschien de opregtheid en beschei-
denheid , die hem onderscheidden , nooit hebben verkre-
gen, indien deze twee eigenschappen geene hoofdtrek-
ken waren geweest in het karakter van zijnen leermeester.
Er is nog wel een derde middel, namelijk te wei-
geren aan de nieuwsgierigheid van een kind tc vol-
doen. Maar dit moet dan alleen worden gebezigd,
wanneer het onderrigt, dat men hem geven moest,
blijkbaar boven zijn bereik was. Maakt men er een
tc veelvuldig gebruik van, dan zou men hem kun-
nen afschrikken en eene begeerte naar onderrigt ver-
minderen , welke bij niet aangemoedigd vond. Ove-
rigens moet ik doen opmerken , dat deze begeerte hem
eene groote vatbaarheid van begrip zal geven, door
zijne aandacht te trekken en sterk te vestigen op
verklaringen, welke hij zelf heeft verwekt, cn die
in een ander oogenblik welligt voor hem onbegrijpe-
lijk zouden zijn. Bij een kind moet men den regten
tijd weten waar te nemen; daar buiten is hij som-
tijds tot niets meer in staat.
Dit gedeelte van het onderwijs, hetwelk alle ande-
re moet voorafgaan en vergezellen, in dc opvoedings-
gestichten onbekend, wordt bij de opvoeding, die
men in bet ouderlijk huis ontvangt, zeer verwaar-
loosd. Ik zou hiervan de redenen wel kunnen op-
geven; deze zijn talrijk, maar zij doen niets tot
mijn onderwerp. Het is genoeg dat ik de noodza-
keliikheid heb doen kennen der zorgen, waarvan ik
spreek, en de aandacht der ouders cn onderwijzers
daarop heb gevestigd.