Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
hebbe van die, welite op scholen gegeven wordt,
denk ik nogtans, dat het beter] is een kind daar-
heen te zenden, dan hem in het ouderlijk huis
getuige te doen zijn van de oneenighedcn en de
twisten, die daar al te dikwijls plaats hebben; van
eenen buitengemeenen lust naar vermaken ; van te
vrije of ongodsdienstige gesprekken, welke hij niet
in gebreke blijft te onthouden, die hij weldra be-
grijpt en niet zal verzuimen te herhalen; eindelijk
van slechte voorbeelden, welker gevolg is de uit-
werking der goede lessen, die hem mogtcn gegeven
zijn, tc vernietigen. Y'ix ex his consuetudo, zegt
quintilianus, deinde nalura.
Behalve de onderwerpen, die ik tot nu toe behan-
deld heb, zijn er nog vele andere, die natuurlijk uit
dc grondregels, die ik heb voorgesteld , voortvloeijen ,
cn waarvan eenige hunne plaats vinden zullen, wan-
neer ik over het onderwijs zal handelen. Ik heb
reeds , gezegd dat ik niet schrijf voor hen, aan wie
men alles zeggen moet; en ik heb voorondersteld dat
de vader of de onderwijzer, met de opvoeding van
een kind belast, niet alleen doordrongen is van de
pligten, door de godsdienst en zedeleer voorgeschre-
ven , maar ook dat zij niet vreemd zijn omtrent de
verpligtingen, welker kennis een kind zoo noodzake-
lijk wordt, wanneer hij den mannelijken stand intreedt.
De voornaamste zijn: de achting voor den ouder-
dom (1), dc oplettendheden en de beleefdheid jegens
(1) In de eerste lijden was in Griekenland de eerbied voor
den ouderdom zoo groot, dat het eenen jongeling naauwelijks ver-
gund was eenen grijsaard te ondervragen. Men ziet uit het too-