Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
hem in den beginne moeijelijk toescheen, daarin
schept hij behagen: hij verliest als het ware de
verdienste zijner deugd door de gemakkelijkheid,
waarmede hij derzelver pligten vervult. Die daden
houden overigens op hem als pligten voor te ko-
men. De vrede en het welzijn, waarvan zij de bron
zijn, het geluk, dat zij verschaflèn, en vooral dat,
hetwelk zij beloven, zijn met deze gewoonte ge-
noegzame drijfveren, om in zijne oogen al het vrees-
selijke te doen verdwijnen, hetwelk de deugd heeft
voor dengenen, die zich aan zijne hartstogten over-
geeft, en zich door den stroom der wereld laat weg-
slepen. Voor dezen laatsten heeft het goede geene
bekoorlijkheden meer. Dc eerbare cn vreedzame ge-
noegens zijn hem onverschillig. Ter prooi aan aller-
lei dwalingen, doof voor dc stem der rede, kan
zijn hart zich alleen op valsche inbeeldingen verla-
ten, cn geniet alleen in deszelfs begeerten. Be-
dwelmd door den staat van bedorvenheid, waarin
hij gedompeld is, tracht hij zelfs niet daaruit te ko-
men. Zoo weigerden de makkers van ulvsses, door
cmcE in zwijnen veranderd, om hunne oude ge-
daante weder aan te nemen.
Nu zijn wij tot den tijd genaderd, waarop de
hartstogten zich bij een kind beginnen te vertoonen.
De zorgen, waarvan hij het voorwerp is, de aanhou-
dende en bijna gedurige arbeid, welken zijn onder-
derwijs vordert, de oplettendheid der ouders om
hem niets te doen weten van hetgeen hem denkbeel-
den zou geven, welke het voorzigtig zou wezen te
verwijderen, kunnen dit tijdstip vertragen. Geluk-
kig indien het aan hunne pogingen kan gelukken het ge-