Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
zijne vrcesselljkste slraf. De zorg om de regten van
eenen vader te handhaven en zijne beleedigingen tc
wreken, schijnt aan de Godheid voorbehouden te
zijn, omdat al onze pligten op aarde, ons geluk,
dc orde der maatschappij en der huisgezinnen be-
rusten op de magt en de soort van vercering, waar-
mede zij hem heeft omringd. Voor eenen zoon zijn
er, om zoo te zeggen, van de zijde eens vaders
noch ongelijk, noch onregtvaardigheid, noch smaad;
de vooroordeclcn zwijgen voor dezen; de wetten wor-
den krachteloos voor zijn gezag; cn zelfs wanneer
kinderen volledige aanspraak hebben om dezelve in
te roepen, cn ongelukkiglijk daartoe genoodzaakt
zijn, dan onderdrukt het algemeen gevoelen sterker
dan zij hunne regtvaardiging, en noodzaakt hen
bijna om over hunne zegepraal te blozen. Pit-
TACus zeide tot eenen jongeling, die zijnen vader in
regten vervolgde: Indien (jij migelijk hebt, zult gij
veroordeeld worden; hebt gij gelijk, dan verdient gij
het te worden.
De heiligste onzer pligten is ook de gemakkelijk-
ste en de aangenaamste om te vervullen. De tevre-
denheid , welke hij over onze gedachten en daden
verspreidt, de deugden, welke denzelven vergezellen
of waarvan hij de bron is, zijn eene belooning, wel-
ke ons niet ontsnappen kan, en die ons overal
volgt. Onze eerbied wordt dikwijls vermeerderd door
oorzaken, welke denzelven zouden kunnen doen
wankelen en verminderen. Het schijnt, dat een va-
der zich in zijne gevoelens niet misleiden kan; en,
uit vrees van schuldig te zijn, trachten wij, door
verdubbeling van oplettendheid en achting, dc ver-