Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOi
aan hetzelve aanduidt wat het tot zijn behoud doen
moet, verlaat het nooit; de ouderdom en de onder-
vinding voegen in het vervolg slechts weinig bij de
denkbeelden, welke hij aan denzelven verschuldigd is.
Deze waarnemingen kunnen zeldzamer gedaan wor-
den bij de beschaafde volken, en voornamelijk in
de gegoede klasse, waar de kinderen, over het al-
gemeen, niet voor zich behoevende te zorgen, geene
beweging tc maken , noch toevallen te vreezen heb-
ben. liet is onder het volk, maar vooral op het land,
dat men ze moet zien. Daar zijn zij aan de natuur
overgelaten , en zekerlijk bevinden zij zich daarbij beter.
Ook zijn zij met hun vierde jaar sterker cn in vele
opzigten voorspoediger, dan de steedsche kinderen
dit met hun zesde zijn.
In zekeren zin volgt hun verstand de ontwikke-
ling hunner krachten. Het is het gevolg niet van
de redenering, maar van de ondervinding, en de
lessen , welke zij daarvan ontvangen , zijn zeker en
worden nimmer uit hun geheugen gewischt. Men
moet yan de bewoners van het platte land geene
scherpzinnigheid, noch slimheid, noch genie ver-
wachten ; hun gestel, minder nog dan de wijze
Nvaarop zij opgevoed zijn, schijnt hun die te Mcige-
ren; maar zij hebben een gezond verstand, hetwelk ,
enkel geoefend op de zaken , die in onmiddellijke be-
trekking staan tot bun welzijn of hun belang, hen
minder bedriegt dan de voordeelen, welke de vrucht
zijn van eene zorgvuldige opvoeding of van eene
zwakkere bewerktuiging. Er zijn tot dit verschil
nog andere redenen , die ik zou kunnen opsommen ,
maar deze zijn aan mijn ontwerp geheel vreemd.