Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Hilgen mei nieuwe, bespoKelijke leerstellingen met
hersenschimmige theoriën, vooroordeelen met para-
doxen verwisseld heb? Wat heb ik ondernomen,
en wat zal ik nu doen? De mensch van zijne eerste
kindschheid tot aan het einde zijner opvoeding stap
voor stap vergezellen; de ontwikkeling van zijn ver-
stand en zijne rede volgen; aantoonen hoe men dc
vorderingen van dc eenen verhaasten, de krachten
der anderen vermeerderen, en het gebruik zijner ver-
mogens met zijn geluk en het welzijn der maatschappij
verbinden kan. En al kunnen de wensch en de
hoop om nuttig te wezen mijne volharding verkla-
ren , gevoel ik, dat zij niet toereikend zijn, om
dezelve tc verontschuldigen.
Het is dus niet zonder redenen, dat ik hier de
toegevendheid mijner lezers inroep. Het onderwerp,
hetwelk ik nu zal behandelen, biedt bijna onoverko-
melijke hinderpalen aan , en dc voornaamste is on-
getwijfeld, dat men niets dan algemeene grondstel-
lingen kan aannemen; terwijl het noodig ware, ten
einde eene opvoeding volmaakt, of liever zoo goed
mogelijk te doen zijn, dat er voor ieder individu
eene afzonderlijke leerwijze gebezigd werd. Het voegt
den oordcelkundigen en verlichten vader om deze
grondregels te wijzigen, cn het gebruik daarvan te
regelen naar de studie, welke hij gemaakt heeft van
het karakter van zijn kind, en zelfs daarvan ge-
heel af te wijken, indien hem de noodzakelijkheid
daartoe bewezen is; even als een reiziger somtijds
den weg verlaat, dien hij volgen moet, maar, uit
vreeze van te verdwalen , denzelven niet uit het oog
verliest,
7*