Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kaiser, (F.) Math. Mag. Phil. IVat. Doctor, Observator Astron,
aaii de Hoogeschool te Leyden. Verhandeling over de Komeet
van Hallkv, hare vroegere verschijningen cn'de toekomstige
in het jaar 1835; met eene kaart. 8«..........ƒ2.40
- Redevoering over de Sterreknnde, het waardigste voorwerp
eener algemeene beoefening, met aanteekeningen, 8°. . . « » - 75
Kkrkwijk, (G. van) verhandeling over het waterpassen en het
gebruik van den Barometer, tot het meten van hoogten, met
platen. 8°.........................S.GO
Kksman , {Generaal-Majoor W.) Klapper op de bestaande
Krijgsregeling der Landmagt. 8®............ 4.50
Laurill^ro dit Fallot, (K, AV. A.) bekroonde verhandeling op
de uitgeschreven prijsvraag betrekkelijk een nieuw en beter sys-
thema van bevestiging, met eene plaat- 8°......... - 30
Lobaïto , (R.) gronden der Spherische Driehoeksmeting, met
eene plaat, 183Ö. 8«................. 1.00
Mkkrtkn , (L. A. van) verhandeling over de ontploffing van het
buskruid, in toepassing ny het voorgevallene ongeluk te Xcyrfc/t,
op den Januarij 1807. 8^............» - 60
Meulex, (P. H. van der) bijdrage tot de kennis van de Artille-
rie, voor de verschillende wapenen , met platen. 8o. ...» 3.80
- Berekening van den teerüng-inhoud eeniger Aardwerken,
meest bij de Artillerie voorkomende, met platen. 8°. ...» 1.10
ä'anning, (F, P. Gïsius) Handleiding tot de AVerkdadige Meet-
kunst, bevattende de onderscheidene Avijzen van het opmeten
van landen, het vervaardigen van Topographische Kaarten,
eu hetgeen verder bij dit 'onderwerp behoort; voorafgegaan
door eene beschrijving der voornaamste Landmeters werktui-
gen , 2 deelen , met platen. 8°............. 9,oo
K^etten , (C. A. G. van oer) handboek der Paardenkennis, be-
vattende de Paardenkennis, de gezondheidbewarïng en de ziekte
der Paarden , 2 deelen , met pK 8"...........«10.00
-onderrigt wegens het Schiet- en Zi dgeweer, ten dienste der
Koninkl. lidll. troepen , gevolgd naar net Fransch , met aanmer-
kingen en bijgevoegde platen vermeerderd , vierde uitgave» Ö«. » 2.10
-onderrigt wegens het Schiet- en Zijdgeweer ten dienste van
het Koninkl. Nederl. leger, met aanmerkingen en bijgevoegde pl.
vermeerderd ; vijfde uitgave , gevolgd van het onderrigt wegens
het schiet- en zijdgeweer, Sedert het jaar 1813, met platen. 8». v 7.00
handleiding tot het gebruik van het Schietgeweer bij het
schijfschieten en in het veld, 1830. met eene plaat. 8«. . . » 1,40
— bijzonder onderwijs in de handgrepen te paard, nieuwe ver-
meerderde uitgave y 1829, zakformaat..........» - 00
— onderrigt voor de ligte troepen en in de Voorpostendienst,
volgens liet voorschrift van Freoerik II , voor zijne Otticieren
der kavalerie, naar het Fransch, met aanmerkingen en bijvoeg-
sels, derde uitgave. 80...............» 3.C0
voorschrift wegens het Legeren der kavalerie, nieuwe uit-
gave, met eene plaat. 8»..............» - 90
de Bajonet-Schermkunst, met platen, 1833. 80.....» 3.00
Oortwijn, (H») bekroonde verhandeling wegens de voor- en nadee-
len der Contre-escarpmuren bij vestingen , 1827, met eene plaat. 80. » 1.00
PiT.aar, (J. G.) handleiding tot de beschouwende en Averkdadige
Stuurmanskunst, 2 deelen en bijvoegels , met platen cn tafe-
len. (mede uitgegeven door S. en J. Luchtmans te Leyden cn
B. Bruins te Delft) gelanden 8°............A2.00
J