Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gklder, (Jacob de) allereerste gronden der beschouw, en werkdad.
Meetkunst, ter dienste van het milit.onderwijs bij de korpsen,metpl, ƒ 4.80
- AViskundige lessen, l't« en cursus, 2 deelen, nieutce
uitgave y met platen. 8»...............vIO.OO
Afzonderlijk :
-Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der
telkunst, benevens de eerste beginselen der stelkunst, ttceede
geheel op nieuw bearbeide uitgave............» 4.80
idem , ttceede cursus, bevattende de volledige gronden der
stelkunst, en onder anderen de théorie der anaiysis, de meest
merkwaardige reeksen, ticeede geheel op nieuxc bearbeide uitgave, » 5.20
uitgewerkte Oplossingen van de CCL vraagstukken, voorko-
mende in zijne allereerste gronden der stelkunst. S^, . . • » 3.60
— beginselenderStelkunstofAlgebra, metplaten, (fcrrfcrfrufr. 8®. » G.OO
— beginselen der Meetkunst, ontw^orpen naar haren tegenwoor-
digen staat van vorderingen, derde ^ geheel omgewerkte en rcr-
vieerderde druk, met platen. 8°............»10.50
beginselen der Differentiaal-, Integraal- en Variatierekening,
eerste deel, met platen. 8».............. 6.00
— Verhandeling over het verband en den zamenhang der natuur-
lijke en zedelijke wetenschappen , en over de wijze om zich dezelve
eigen te maken en aan anderen mede te deelen. 8®.....» 4,50
— algemeene storre- en natuurkundige Aardrijks-beschrijving,
bevattende het sterre-en natuurkundige gedeelte , naar Guthrij
gevolgd, 2 deelen, ttceede uitgave, met platen en kaarten. S». » 6.60
— bedenkingen tegen de verhandeling over de Meetkundige bepa-
lingen van den Hoogl. J. F. Ii. Schroder, te Utr., met eene pl. 8». » 2.40
allereerste gronden der Cijferkunst, bevattende de verklaring
2.05
ujiv'icctavc ^iiiiiucii uci v/ijici nuiiai. , uc» ^ . ^..»»»»«.a
van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grond-
regels, dp behandeling der gewone en tiendeelige breuken, en
bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde
stelsel van maten en gewi^ten, met de uitgewerkte antwoorden
van Ramakers, drie deeltjes , tierde druk, kl. 8°......
-- allereerste gronden der Stelkunst, derde druk, kl. S®. . . » 1.80
- allereerste gronden der Meetkunst, met pl. kl. 8o, . . . » 2.20
- handleiding tot het Meetkunstig Teekenen, met pl. kl. 8». » 2.20
- Cosmographische lessen, een leesboek voor de ^'ederlandsche
jongelingschap , met platen, kl. 8»...........» 3.90
(J. J. de) korte schets der Grieksche en Romeinsche Mj'tho-
logie; eene handleiding bij het onderwijs in gymnasiën en huis
gezinnen ; metgeslachtkund» tafels en antieke afbeeldingen. kl.8o. » 1»50
Handboekje, dienende ter herleiding van Maten en Gewigten
(officiëele uitgave) , derde verbeterde druk. 8°........ - 75
Hoeij Schildhouwer van Oostée , (Ad. va\) Verhandeling over
het Buskruid; uit het Hoogduitsch vertaald. 8°......» 1.20
Instructie voor de behandeling der Lans , ten gebruike van het
Regement Lanciers, binnen dit Rijk, gearresteerd krachtens de
autorisatie bij Zijnr. Majest». besluit van den l'tei November 1820,
Ifö. 10, met platen. ................. 3.60
(provisioneele) voor de dienst, de krijgstucht en de policie
voor Kamperende troepen, gearresteerd bij besluit van den
24«!«» Julij 1821. IVo, 15^, 8o.............» - 75
voor de guides der Koninklijke Nederlandsche armee, 1831,
zakformaat. ...................v-20
Itineraire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, tot ophel-
dering des afstandswijzers, geleurd........... 1.50