Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij de Uitgevers dezes zijriy onder anderen ^ gedrukt
en ie bekomen de navolgende Werken:
Afstands-wijzer voor het Koningrijk der IVederlanden, op last des
Konings vervaardigd aan het Topographisch - bureau , en bii
dispositie van Zijne Excellentie den Heere Kommissaris-Generaal
van Oorlog, van den Februarij 1818 , 3Vo. 151, aangenomen,
met eene Itineraire Kaart. 8°............ƒ 5.00
Balassa en Klatte, het Hoefbeslag zonder dwang,met zes pl. kl. » l.SO
Beaulieu , (L. T.) bekroonde verhandeling wegens het ontwerp
van eene Ophaalbrug, met eene plaat. 8»......... 1.00
Besluit, houdende daarstelling van eene Weduwen- enWeezenkas
voor de Ofticieren van de landmagt der Vereenigde Nederlanden,
gearresteerd den 14den Januarij 1815, 3Vo. 29. 8o..... . » - 30
Beuscher, (W-'F,) handleiding voor Onder-Officieren, tot de
kennis der theoretische en practische wetenschappen der Artil-
lerie, 3 stukken, met pl. kl. 8»...........» 8.55
Bevelschrift nopens de dienst der legers te velde in Frankrijk,
met drie uitslaande platen, kl. 8°............ 1.90
Cessac , (de) Gids voor den Officier der infanterie in het veld ;
uit het Fransch vertaald, naar de derde uitgave, door den '
Kapitein H. dk Greef, 2 deelen, met platen. 8°. .... »10-00
üay , (J.) handboek ter vervaardiging van Krijgskundige opstellen,
benevens verzamel, van toegepaste voorbeelden, 2 stukken. 8^. » 1.80
Pecker, (C. von) taktiek der drie wapens: infanterie, kavalerie
en artillerie, uit het Hoogduitsch vertaald, door L. Baron
van Boecop , twee deelen. S®............. 9.00
- de kleine oorlog in den geest der nieuwe krijgsvoering, uit
het Hoogd, vertaald door L. Baron van Boecop , met pl. 8". » 4.50
.Delpraï, (J* P.) verhandeling over de gedaante der Gewelven,
en de afmetingen hunner regtstanden , afgeleid uit de eerste
gronden der Statica, met platen. 8»........... 3.00
-antwoord op de Prijsvraag: welke vorderingen heeft de aan-
val eu de verdediging der sterke plaatsen gemaakt, sedert het
beleg van ^s Hertogenbosch in den jare 1029. 8°....... 3.00
Dieterichs, (J. F. C.) de kunst van het Hoefbeslag, of handleiding
om zoowel de gezonde als gebrekkige hoeven der paarden op eene
doelmatige wijze te behandelen en te beslaan, met eene plaat. kUS». « 2.00
Elten, Jz. (N. vax) iets over den voorgaanden en tegenwoordigen
staat van Wederlandsch Indiè', 1835. S®.......... 2-50
Extract uit het crimineel wetboek voor het krijgsvolk te lande,
om, ingevolge art. 94 van het reglement op de inwendige dienst,
in de Chambrée te worden aangeplakt, plano.......» - 20
■--als voren, in klein zakformaat...........» - 20
FossÉ, (M.) verklaarde vragen over de Veldverschansin^, den
vestingbouw eii den aanv^ en de verdediging van vestingen,
naar de tweede uitgave, uit het Fransch vertaald, en met aan-
merkingen vermeerderd, door D. J. den Beer Poortuqael,
Ie. Luitenant aan de Koninkl, milit. akademie. Zakformaat. » - 60
Gelder, (Jacob de) Cijferkunst, ccr«f6 deeltje, bevattende de
verklaring van het tientallig stelsel, enz........» - 75
— idem , trceede deeltje, bevattende de leer der evenredigheid
der reken- en meetkundige reeksen, enz.........» - 90
-idem , derde deeltje, bevattende de antwoorden op de reken-
kundige vragen, voorkomende in het l'te en 2d« deeltje, door
G. Ramakers , Jr.................. • 40
mÊÊi