Boekgegevens
Titel: Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204718
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Zuid-Holland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
XXVI.
Zoo hebbea wij dan te zamen de provincie Zuid-IIol-
land doorgereisd en kennis gemaakt met menig dorp en
stad. Daar valt al beel wat te zien en op te merken, als
men met opmerkzaamheid de dingen gadeslaat. Wij
willen hopen, dat gij vooreerst de hoofzaken, in het
boekje voorkomende, in uw geheugen zoekt te prenten;
op uwen leeftijd gaat bet er niet gemakkelijk weder uit
en gij kunt daarvan voordeel trekken tot in hooge jaren.
Dus verwachten wij, dat gij den loop der rivieren en de
ligging der plaatsen op de kaart met belangstelling zult
nagaan en volgen,— zoodoende zult gij daardoor in
uwe provincie als te buis zijn, en zonder de hulp van an-
deren kunnen weten, hoe gij moet reizen, om van de
eene plaats naar de andere te komen. Eindelijk kunnen
uwe ouders en onderwijzers verwachten, dat, zoo gij
met eenig genoegen dit boekje hebt doorgelezen, gij ge-
leerd zult hebben de wereld met oplettendheid te be-
schouwen, en uit hetgeen de menschen doen, voor u
zeiven wijsheid te leeren.
Zoo doende zult gij hoe langs zoo meer inzien, dat de
wereld voor den wijze een groot boek is, waaruit hij
kennis vergadert, om te leeren; waaruit hij waarschu-
wingen ontleent, wanneer hij in gevaar zou komen door
onvoorzigtigheid zich-zclven en anderen te benadeelen;
waaruit hij ook gedurig leert, hoe onder het bestuur
der Voorzienigheid alles zóó geordend is, dat de mensch
op deze aarde eene regt goede woonplaats heeft, wan-
neer hij gehoor geeft aan de raadgevingen der wijsheid
cn zich zuiver houdt van het kwade.