Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•284
in condition, in staat, to oppose them, kun tegenstand te bieden, than, o(. to deny,
kennen, binding on him, verbindend voor kern. to treat oppressively, quarrel,
geschil, twist, to claim to have, aanspraak maken op. io m^didX^, zich bemoeien, arrogant,
aanmatigend, to pretend, beweren, in a fair way, mooi op weg, for taking, om te ont-
nemen. to submit, zich onderwerpen, he was suffered to keep it, men liet het hem houden,
hij mocht het houden, of acknowledging, dat hij zou erkennen, as he could not be said
to have, daar men niet kon zeggen dat hij had. of bis in eigendom, very miserably,
op een zeer ellendige wijze. Lackland, Zonder-land. disliked, onbemind.
41 Sf. Welsh prince, vorst of prins van Wallis, to record, berichten, te boek stellen, event,
gebeurtenis, replete with, vol. pathetic interest, roerende belangrijkheid, fate, lot.
series, reeks, brilliant, schitterend, minority, minderjarigheid, early, vroeg, to foil, or^r-
winnen. to give rise to, doen ontstaan, animosity, haat, wrok. to be appeased by, die
alleen kon verzoend worden door. downfall, val. to be shown, aan den dag komen, the
manner of his taking advantage, de wijze waarop hij voordeel trok uit. romantic, rowct«-
tisch. passion, hartstocht, lie]de. to entertain, koesteren, to be , verloofdworden,
to retire, wijken, gaan. to complete, voltooien, subsequently, later, vervolgens, solicita-
tion, verzoek, early in the year, in het begin van het jaar, attended, vergezeld, to set
sail for, zeilen naar. to be captured, genomen worden, to be conveyed, gevoerd of overge-
bracht worden, distracted, waanzinnig, wreck, schipbreuk, vernietiging, fondest hopes,
vurigste hoop. to implore, smeeken. to release, in vrijheid stellen, ransom, losgeld, to
torment, kwellen, to restore, teruggeven. teeken. nuptials, bruiloft, to be graced by,
vereerd worden door. consort, gade. interval, tusschentijd. to last, duren, early, vroeg.
to snap asunder, verscheuren, vaneen rijten, tic, band. both — aud, zoowel — als,
temporary, tijdelijk, melancholy, treurig, resistante, verzet, to attend, acht slaan op.
summons, oproeping, to make progress, vorderen, vooruitkomen, io , voortrukken,
to take up, innemen, strong position, sterke stelling, fell van to fall, vallen, straits,
zee-engte, straat, rear, achterhoede, bridge of boats, wide, abreast, ïzöffs^
elkander, threw up van to throw up, opwerpen, intrenchment, verschansing, to secure,
beveiligen, pass, engte, quite, geheel (en at), party, hende. they were suffered to advance,
men liet hen voortrukken, risen van to rise, wassen, nearest, naastbijUggend. to rush,
snellen, to rout, op de vlucht jagen, slaughter, slachting, knight, ridder, the Menai,
straat of zee-engte van Menai. to retire, terugtrekken, to be eager, verlangen, assailant,
aanvaller, leader, aanvoerder, not conceiving himself to be sufficiently strong, denkende
dat hij niet sterk genoeg was. to bijeenroepen. iol^BXH, vernemen, to be anxious,
zeer verlangen, to secure, zich meester makefi van. to post, doen post vatten, hoofd.
body, korps, to command, hevelen, bestrijken, passage, overtocht, as he thought, naar
hij dacht, surprise, verrassing, overrompeling.
Bladz. 36.
To proceed into, ingaan, on, na. departure, vertrek, native, geboren, to point out,
aanwijzen, lower down, naar beneden, naar den mond van de rivier, in front, van voren,
severe, hevig, to abandon, vertalen, was waiting for, wachtte op. d.^^'^oimiQdi, afgesproken,
bepaald, interview, bijeenkomst, perceiving him to be, bemerkende dat hij was. ignorant of,
onbekend met. to plunge, siooten. spear, speer, incapable of defence, niet in staat om
zich te verdedigen, to ride on, voortrijde^i. to join, zich voegen bij. uncheered, niet aan-
gevuurd. foe, vijand, din, geraas, knell, doodsklok, to fall upon, treffen, sadly, treurig.
contest, strijd, doubtful, twijfelachtig, till, voordat, to give Tvay, wijken, to continue,
voortgaan, blijven, to examine, onderzoeken, in oogenschouw nemen, zien naar, expiring,
stervend, to soothe, verlichting geven, to comfort, vertroosten, white friar, Bomhiikaner
monnik, who chanced to pass by, die toevallig voorbij kwam. to administer, toedienen,
duty, plicht, to administer a duty, een plicht volbrengen, office, «mè^. zegeteeken,
to despatch, zenden, to exhibit, ten toon stellen, turret, torentje, to combine with,joar^
aan. superior, uitstekend, martial skill, krijgstalent. energy, geestkracht.
48. Altogether, ^ete/ en al. peak, top. ragged, oneffen, ruw, {vol spleten, scheuren