Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•283
wenden, ia opposition to, tegen, ten nadeele van. wished to have, wensc/ite dat zou
zijn. body, lichaam, thinking, dat dacht, dignity, waardigheid, calling, roeping, power.
macht, torment, kwelling, in the midst of, te midden van. to be well rid of, goed en
wel af zijn. former, vroeger, plenty of, genoeg, bloody, bloedig, to get rid of, bevrijd
worden van. to despatch, om het leven brengen, van kant maken, naar de andere wereld
zenden, attendants, gevolg, knew van to know, kennen, to set off, vertrekken, cruelly,
073 wreedaardige wijze, you may be sure, gij kunt er zeker van zijn. vainly, te vergeefs.
to make amends for, weder goedmaken, crime, misdaad, to do penance, boete doen. ac-
cordingly, diensvolgens, dus. when he got within sight of the town, toen hij de stad in
het gezicht kreeg, to alight, afstijgen, barefoot, barrevoets, to proceed, gaan. common,
gewoon, algemeen, cathcdral. hoofdkerk, groote kerk, kathedraal.
Bladz. 34.
To wear away, uitslijten, to worship, vereeren, bidden, shrine, reliquiekas, altaar, graf.
•»K. Chiefly, hoofdzakelijk, to carry on, voeren, he went to his enterprise, hij ging
op zijn onderneming uit, infidel, ongeloovige. to amount to, bedragen, tellen, fighting
men, strijdbare mannen, strijders, lo stay, blijven- on account of, wegens, the badness
of his health, zijn slechte of zwakke gezondheid, left van to leave, achterlaten, suc-
cessful, gélukkig, to conquer, veroveren, before him, op zijn weg. to beat, slaan,
took van to take, innemen, less note, minder belang, to be going, op het punt zijn,
to besiege, belegeren, to waste, afnemen, verminderen, dunnen, famine, hongersnood.
fatigue, vermoeienis, to give up, opgeven, staken, to agree on, overeenkomen omtrent,
sluiten, there is told, men verhaalt, curious, merkwaardig, story, geschiedenis, dressed,
gekleed, habit, gewaad, to seize, grijpen, vatten, whilst, terwijl, frequent, menigvuldig.
quarrel; twist, geschil, violent, heftig, haughty, trotsch. to keep within bounds, binnen
de palen houden, beteugelen, temper, drift, way, zin. to like, houden van. I do not
like it, het bevalt mij niet. led to van to lead to, leiden tot^ aanleiding geven tot. glad
enongh, zeer blijde, to fill, vervullen, dungeon, kerker, to load, beladen, irons, ijzer
ketenen. It was a long time before, het duurde lang eer. beloved, bemind, geliefd.
his place of confinement, de plaats waar hij gevangen zat. is said, men zegt (begin hier
mede den zin), found out van to find out, ontdekken, musician, muziekant, harpspeler.
near, dicht bij, tune, lied. which he knew the king to be fond of, waarvan hij wist,
dat de koning veel hield, within, binnen, by playing, door ie spelen, gladly, gaarne.
above, boven, meer dan. deliverance, bevrijding, loyal, trouw, to set free, in vrijheid
stellen, to enter, binnentrekken, triumph, triomf, anew, op nieuw, to be acting,
handelen, to get detained, opgesloten ie honden, singular, zonderling, held van to hold,
houden, bezitten, treasure, schat, field, veld, grond, insisted upon having it, stond erop
om het te hebben, shot van to shoot, schieten, badly, slecht, it mortified, hei koudvuur
kwam er bij. to bring on, veroorzaken, he is said to have ordered the archer to
be brought, men zegt, dat hij den boogschutter heeft laten brengen, attendant, dienaar.
rage, woede, to quit, verlaten.
46. Queen, koningin, vrouw, will, testament, rightful, rechtmatig. , erfgenaam.
to combine with, paren aan. to disgrace, onteer en. predecessor, voorganger, weakness,
zwakheid, cowardice, lafhartigheid, free, vrij. wantonly, lichtzinnig, overmoedig, rank,
stand, to exhaust, uitputten, powerful, machtig, combination, vereenig ing, verbond, to
raise, tot stand brengen, leading, voornaamste, to compel, diving en, noodzaken, at length,
eindelijk, to sign, onderteekenen. Great Charter, grootprivelegie. agreement, overeenkomst.
the latter, de laatstgenoemde, were to be secured from, zouden beveiligd worden tegen.
future, toekomstig, in de toekomst, oppressive acts, daden van geweld, bound himself
van to bind one's self, zich verbinden, towards,/ö^cwj.
Bladz. 35.
Agreeably to, overeenkomstig, to be driven into, gedreven worden tot. from a fear lest,
uit vrees dat. to be deprived, beroofd worden, unless, tenzij, to grant, bevredigen.