Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•279
from, beveiligd tegen, pursuit, vervolging, io rise, opstijgen, to bend, richten, thither,
daarheen, within, daarbinnen, disposed, genegen, to show hospitality, gaMvrijheid be-
toonen. why, weh truly, waarlijk, nowadays, tegenwoordig, to entertain, den kost geven.
along, mede. I am hungry, ik heb honger, to chop, hakken, the cake will take an hour
lo bake, de koek zal een uur moeten hakken, is, staat, to dip, dalen, wegduiken, barn,
fchuur. to entreat, vriendelijk verzoeken, to afford, verschaffen, stranger, treemdeling.
reason, redeti. merry, vroolijk, blijde, true-born, echt. wicked, slecht, to burn, ver-
hranden. to drive away, wegdrijven. I do bate them, of ik ze haat! heartily, van gan-
scher harte, become, geworden, he is thought to be dead, men denkt dat hij dood is.
sad, treurig.
Bladz, 28.
To share, deelen. brown loaf, roggebrood, aye,./«, hark , hoor eens. husband, w^aw,
charitable, liefdadig, to maintain one's self, zijn kost verdienen, looks, ziet er uit.
capable, bekwaam, stevig, anything, alles, you choose to set me about, waaraan gij mij
verkiest te zetten, it will please me best, het zal mij het aangenaamst zijn. to ver-
dienen. to tie up, opbinden, faggot, takkebos. neatly, netje%. I have not been used to
it, ik ben er niet aan gewoon, ik heb het niet geleerd, awkward, onhandig, to thatch,
dekken {met riet of stroo). blown off, afgewaaid pa«, cow-house, tes^ö/. to weave rushes,
biezen vlechten, basket, mand. to stack, opsteken, here's (here is) dat is, jij zijt. dame,
vrouw, to lay, leggen, to rub, afwrijven, schoonmaken, to watch, passen op. kine, {oud
meervoud van cow), to stack, op een myt zetten, since, dewijl, daar. pray, observe,
let asjeblieft op. hearth, haard, direction, bevel, to bear, dragen, dulden, bleeding,
bloedend, wrung, van to wring, wringen, kwellen, anguish, angst, to stain, verven,
kleuren, to cut to pieces, in de pan hakken, to strip, uitschudden, to abuse, wzstorff?/^.
lo insult, hoonen. to appoint, bestemmen, aanstellen, shepherd, schaapherder, herder.
lo rescue, bevrijden, redden, flock, kudde, ravenous, roofgierig, jaws, kaken, devourer,
versUnder. gracious, genadig, worthy, waardig, to raise, doen opstaan, obscure, onbe-
kend. servile, slaafsch. office, werk. blunt, plomp, down, naar beneden, pail, emmer.
new, versch. mercy on us, God beware ons. black voor as black. ovS,domkop, lubber,
lummel, lazy loon, luie schobbejak. I am sorry for it, het spijt mij. mind, geest, sad,
treurig, in love, verliefd, to remember, zich herinneren, , wezenlijk. ïrummij, meelpap.
hold your tongue, houd je mond. to refresh, verfrisschend. wholesome, gezond, heartily,
zoo veel als je lust. to lodge, ie slapen leggen, to be stretched, uitgestrekt liggen, bare,
naakt, kaal. noise, geraas, leven, trampling, getrappel, io ïorhidi, verhoeden, destruction,
verderf. I had rather have perished, ik zou liever omgekomen zijn. sword drawn, ge-
trokken sabel, iiege, leenheer, brave, dapper, news, tijding, sovereign, vorst, desperate,
wanhopig, sally, uitval, to slaughter, nedersabelen. fierce, woest, to gasp, naar adem
snakken, raven, raaf. panic-struck, door een paniek of panischen schrik getroffen, to call
for, roepen om. to inform of, mededeelen, berichten, particulars, nadere bijzonderheden.
Bladz. 29.
That tongue of yours, uw tong. to undo, ongelukkig maken, do you see, zie je. to
guess, gissen, vermoeden, fit, geschikt, else, anders, to praise, prijzen, to spring up,
plotseling te voorschijn komen, depth, diepte, afgrond, to shine, schitteren, to lead on,
aanvoeren, to lift, oprichten, to sculk, zich verschuilen, cave, hol. to wander, dwalen.
alive, in het leven, fastnesses, sterkten, to flock, toestroomen. I am impatient, ik ver-
lang zeer. to revenge, wreken, to put to death, ter dood brengen, merciful, barmhartig,
zonder marteling, she means no harm, zij meent het niet kwaad, to afford, verschaffen.
distress, ellende, nood. seated, gezeten, faithful, getrouw, bosom, boezem, hart. haughty,
hooghartig, trotsch. to face, het hoofd bieden, to vow, een gelofte afleggen, to sheath,
in de scheede steken, either — of — of. cause, zaak, dovedike, als een duif. peace,
vrede, shore, strand, slaughter, moord, to vex, kwellen.
86« To continue, voortzetten, to cross, oversteken, extensive, uitgestrekt, tract,