Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•284
reȟe. presence, audientie-zaal. principle, beginsel, aged, bejaard, generation, geslacht.
teaching branch, het geven van onderwijs, to be performed, geschieden, monitor,
monitor, kweekeling. to assent, toestemmen, system, stelsel, delighted, ingenomen, domi-
nions, staten, rijk. to be taught, leeren. to promote, bevorderen, object, doel. anything,
alles, approbation, goedkeuring, through, door, to lecture, voorlezingen houden. I have
no doubt, ik twijfel niet. able, in staat, to instruct, onderwijzen, immediately, onraid-
dellijk. to subscribe, inteekenen. pound st., pond sterling (12 gl.).
Bladz. 22.
Directly, terstond, example, voorbeeld, royal party, de koning, to appear, schijnen.
to smile, glimlachen, to endeavour, trachten, progress, vorderingen, to come, toekomend.
33. Sailor, zeeman, matroos, was a prisoner, gevangen zat. to make one's escape,
ontsnappen, safety, veiligheid, to conceal, verbergen, wood, bosch. to employ one's self,
zich bezig houden, bark, boot, to unite, verbinden, to tear, scheuren, for that purpose,
tot dat einde, sheet, laken, the appearance, het verschijnen, offing, open zee. lofty, hoog.
watching, op taacht. to espy, ontdekken, custom-house officer, visiteur., tolbeambte, spy,
spion, assizes, zitting van het hof van assizes, fine fellow, knappe kerel, desperate, J^a«-
hopig. attempt, poging, native country, vaderland, mistress, beminde, infirm, gebrek-
kig. to support, onderhouden, pay, gage, distress, nood. to put to sea, in zee steken-
crazy, broos, to prevent, verhinderen, to run a risk, gevaar loopen. to go and'assist,
gaan bijslaan. naval officer, zeeofficier, suit, pak, flag of truce, parlementairvlag. crui-
ser, kruiser. Channel, Kanaal, ought, behoort, moet. to be deprived, beroofd worden.
3S. Familiar to, bekend door, chanced to iixix^, dineerde eens toevallig, nearly,
keurig, to recollect, zich herinneren, bright beams, schitterende stralen, to enlighten,
verlichten, to fructify, vruchtbaar maken, remotest, verst verwijderde, afgelegenste. glow-
ing, gloeiend, pride, trots, to dispute, betwisten, previous, vorig, mild, zacht, steady,
bestendig, cheering, verlevendigend, delight, vreugde, wellust, dreariness, somberheid.
dignified, waardig.
3*. Scarcely, ter nauwernood. a fortnight, veertien dagen, shabby-genteel, kaal-
fatsoenlijk. parlour, spreekkamer, to hold, bekleeden. situation, beirekking, chief magi-
strate, eerste overheidspersoon, bravery, dapperheid, unimpeachable, onkreukbaar. •iti-
tude, rechtschapenheid, to entitle, aanspraak geven, hard time of it, heel wat te ..oen.
exertions, inspanning, unremitting, onvermoeid, to stimulate, aansporen, to beat, het
winnen van. majority, meerderheid, vote, stem, studied, gemaakt, to resign, neerleggen.
office, ambt. election, verkiezing, regretted, drukte zijn leedwezen uit. zeal, ijver, weal,
welzijn, to tax, inspannen, on his account ^'^zijnentwege, no matter for that, spreek daar
niet van.
Bladz. 23.
In some official capacity, als ambtenaar, embarrassed, verlegen, to make a choice,
een keus doen, kiezen, cabinet {niet vertalen). I have, ja. no matter for that, dat kan
niet schelen, embassy, plaats als afgezant. I am sorry, het spijt mij. vacancy, vacante
plaats, head-clerk, secretaris-generaajt secretary, minister, respective, ieder in zijn eigen
departement, inferior, lager, appointment, benoeming, betrekking, to interfere, bemoeien
postmaster, directeur van het postkantoor, to entertain, koesteren, kind offices, vrien
delijke diensten, to care for, geven om. satisfied with being, tevreden als ik was. subject
zaak. why, welnu, disappointed, teleurgesteld, candidate for oifice, sollicitant, coat
jas. may, kunnen, to imagine, zich verbeelden.
3B. To lift, verheffen, distant, in de verte, prospect, vergezicht, nodding, voor
overhangend, variety, verscheidenheden, tremendous, geweldig, bleak, koud, ruw. frightful
vreeselijk. secluded, afgescheiden, to detest, fe^oeie«. man-hater, »»eascAeaAafer. to spend
doorbrengen, to share in, deelen in. had been taught, had geleerd, ardent affection,
vurige toegenegenheid, from, door, tenderness of his disposition, teedere geaardheid, to
sue, verzoeken, smeeken. weary, vermoeid, to desist from, ophouden met. power, ver-