Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
275
at the top, die N'. een was. effort, poging, to supplant, ee/i voetje lichten, to keep,
behouden, still, steeds, nog. at length, eindelijk, to , frommelen particular, bij-
zonder. lower part, onder aan, waistcoat, vest, to remove, weg maken, slily, listig.
surprise, verrassing, verwondering, to derange, in de war brengen, chance, kans. to
take down, er onder krijgen, to perceive, bemerken, anxiety, angstig verlangen, success,
uitslag, to succeed, slagen, sought van to seek, zoeken, talisman, talisman, toovermid-
del. usual, gebruikelijk, gewoonlijk, to disconcert, can zijn stuk brengen, confused, ver-
ward. to seize, aangrijpen, opportunity, gelegenheid, nor, ook — niet, to believe,
gelooven. to meet with, aantreffen, since, sedert, conscience, geweten, frequently,
dikwijls, to resolve, besluiten, to make amends, goed maken, ardour, ijver, vuur.
20. To display, aan den dag leggen, undaunted, onversaagd, to mount, bestijgen.
to wound, wonden, kwetsen, musket-shot, geweerschot, trench, loopgraaf, broke van to
break, breken, bone of his thigh, zijn dijbeen, about, omstreeks, on horseback, te paard.
camp, legerplaats, faint with, mat door. parched with thirst, een brandenden dorst had.
heat, hitte, vessel, tat,Jlesch. who happened to be carried along, die toevallig voorbij gedragen
werd. wistful, verlangend, gretig, flagon, jlesch. just, juist, to deliver, overgeven.
necessity, nood, behoefte.
S3. Ambassador, afgezant, suite, gevolg, left van to leave, verlaten, to shed,
storten, tear, traan, struck van to strike, treffen, to compare, vergelijken, to wish for,
wensehen. remainder, het overige, to like, willen, lust hebben.
S9. Early part of his life, jongere dagen, business, beroep, printer, boekdrukker.
to travel, reizen, zich begeven, journey, reis, to stop, zijn intrek nemen- inn, herberg,
landlord, kastelein, inquisitive, nieuwsgierig, impertinence, onbeschaamdheid, countryman,
landsman, scarcely, ter nauwernood, supper, avondeten, to torment, kwellen, disposition,
geaardheid. Misxe, wel wetende, m&vittm^, het beantwoorden, to pi^ve, banen, to determine,
besluiten, at once, in eens. to request, verzoeken, in short, in hel kort. to summon,
bijeenroepen, arch, groot, to give an account of, bekend maken met. to reside, wonen.
further, verder, particular, bijzonderheid, which done, en als dat gedaan is.
80. Boastful, pocherig, XeaxneA, geleerd, odd, zonderling, appearance, voorkomen.
stage-coach, postwagen, diligence, along with, met. a variety of talk, allerlei soort van
gesprekken.
Bladz. 21.
Quotation, aanhaling, to rouse, opwekken, to slumber, sluimeren, kind, loort. dog-
sleep, hazeslaap. corner, hoek. vehicle, voertuig, to shake, spitsen, to rub, uitwrijven.
to favour, begunstigen, het genoegen doen. a quotation, een aanhaling, iets aan te halen.
to recollect, zich herinneren, there, daar, dat het daar staat, t-^ to, nieuweling, to repeat,
opzeggen, to suspect, vermoeden, since, geleden, to apply to, brengen aan. pock'i edition,
zak-fornaat, quietly, bedaard, kalm, kind, goed, to show, wijzen, to rummage the
leaves, doorbladeren, youth, jong mensch. similar, dergelijk, to find, vinden, zoeken.
Oxonion, Oxforder. to return again, weder gaan. task, taak. success, gevolg, to titter,
gichelen, dilemna, klem. dull, dom, inexorable, onverbiddelijk, inexhaustable, onuitput-
telijk. in the act, op het punt, astonished, verbaasd, to voci!er&te, schreeuwen, uitbulderen.
stop the coach, houd stil. Bodleian library, de bibliotheek van Bodley.
80. Appeal, beroep, siege, beleg, marine, zeesoldaat, marinier, chain-shot, ketting-
kogel. to convey, vervoeren, memorial, verzoekschrift, verslag, board, coilegie, commissie.
to obtain, verkrijgen, additional, verhoogd, vermeerderd, hooger. consideration, schade-
tooistelling. narrow, karig, stipend, bezoldiging, bedrag, half pay, pensioen, to disregard,
gem. acht slaan op, had — conducted, liet brengen, court, hof, guard-room, wachtkamer.
drawingroom, receptie-kamer, to bend, buigen, singularity, het zonderlinge, address,
aanspraak, melancholy, treurig, hastily, haastig, to please, behagen, fie on it, foei!
levee, ochtendbezoek, lever, to fail, nalaten, place of assignation, aangewezen plaats.
smart, money gratificatie,
31. Educationist, opvoedkundige, to admit, toelaten, interview, bijeenkomst, confe-
18
«