Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•269
become sensible, beginnen te begrijpen, to relate to, betrekking hebben op. passage, ge-
deelte. vainly, te vergeefs, to solicit, verzoeken, to quit, verlaten, to betake one's self
to, gaan aan. to get rid, bevrijd raken, uneasy, lastig, reflexion, aanmerking, task,
taak, werk. care, zorg. to praise, prijzen, sweet, zoet. to abandon, laten varen, design,
plan, either — ox, of — of. to consign, overgeven, ridicule, bespotting, ought, moesten.
to revive, verlevendigen, birthday, verjaardag, to determine, besluiten, to use, gebruiken.
leisure, vrije tijd. to offer, aanbieden, geven, to put into execution, ten uitvoer leggen.
to myself, alleen, to manage, zoo aanleggen dat. won't voor will not pack, troep.
untamed, ongetemd, terrier, dashond, however, echter, wished-for, gewenscht- to refrain,
zich onthouden, to join, mededoen, sport, vermaak, especially, voornamelijk, proposed,
voorgenomen (bijv. naamw.). to be connected, in verband staan, amongst, onder, hitherto,
tot hiertoe, tot dus ver. rational, redelijk, doubt, twijfel, judgment in, oordeel omtrent,
versland van. to be equal to, gelijk staan met. tormentor, kwelgeest, appropriated, inge-
richt. mansion, huis, verblijf, vestige, spoor, former, vroegei\ separate, afzonderlijk.
building, gebouw, banqueting-room, zaal voor gastmalen, of late, in den laalsten tijd.
feuciag-schcol, bchermschool. spot, plaats, quadruped, viervoetig dier. establishment, in-
richting. to borrow, leenen. good-will, goedheid, tradespeople, winkeliers, neringdoende
lieden, farmer, pachter., boer. to agree, overeenkomen, body, corps, to sally forth, te
voorschijn springen, hurry, haast, confusion, verwarring, trepidation, ontsteltenis, to
belong to, behooren bij. eventful, merkwaardig, on the instant, op staatide voet. gay,
oroolijk. splendid, prachtig, festival, feestelijkheid, feest, to plunge, gedompeld worden.
at once, eensklapi. tiwïnX, ontzagwekkend, terrific, vreeselijk, result, uitslag, io Ao "^qW to,.
wel mogen, even, zelfs, to enact, voorstellen.
Bladz. 8.
To declare, benoemen, aid-de-camp, adjudaut. candidate, kandidaat, liefhebber, innu-
merable, ontelbaar, to start up, komen opdagen, office, ambt. to have a taste, lust
hebben, private, gemeen soldant. field-marshal, veldmaarschalk, to distribute, uitdeelen.
colonelcy, kolonelsplaats, majority, majoorsplaats, lavish, verkwistend, kwistig, stern,
streng, imperturbable, ojiverstoorbaar. countenance, bedaardheid, to present, voorstellen.
to bef», verzoeken, rank, rang, to refuse, weigeren, mounted, bereden, those of the
longest standinf*, die het langst gestaan hadden {op de school geweest waren), to prefer,
de voorkeur hebben, law, wet. several, verscheidene, utterly, geheel en al. management,
behandeling, donkey, ezel. to floor, er af werpen, to fail, nalaten, to set up, nitbarsten
in. shout, luid geroep, derision, spot. dragoon, dragonder, misfortune, ongeluk, nor,
ook niet. were there wanting, ontbrak hetaan.vi^^, schalk, to fry, trachten, to increase,
vermeerderen, accident, ongeval, serious, ermtig. mischief, ongeluk, to arise, ontstaan,
plaats hebben, to superintend, het oppertoezicht houden over. proceeding, handeling, busy,
druk bezig, save, behalve, contempt, verachting. , strijdros, to assemble, verzame h'
to mount, er op gaan zitten, to spill, afwerpen, ass, ezel. squad, afdeeling. to i)
about, op het punt zijn, to retreat, terugtrekken, to collect, bijeenverzamelen, thought
gedachte, to enter, binnentreden, cap, pet. cloak, mantel, to beckon, wenken, sword
degen, lover, liefhebber, fun, scherts, grap, pocket, zak. to appear, schijnen, to snuffle,
door den neus praten, particular, omstandig, account, verhaal, milksop, melkmuil, to
show, toonen, laten zien. iewèev, teeder, pretty, lief, to tie, binden, apron string, band
van een boezelaar, he was tied to his mamma's apron-strings, hij zat aan zijn ruoeders
pappot, pony, hit. groot, go^i, geit. , ondeugend, beautiful, pathetic,
foerend. epistle, brief, rhyme, rijm. lie, leugen, to roar out, uitschreeuwen, lungs,
long, stentorian, als Stentor, to hem in, insluiten, closely, dicht, to hem in closely,
dicht om..,, heen dringen, guesser, rader, gisser. to provoke, ergeren, treasured, be-
waard. horse-block, blok (opstijgblok). to drawl out, op slependen, teemenden toon op-
zeggen. recitative, recitatief (\\d\{ zingend, half ?prekend) line, regel, mischievous,
boos, respect, acUting. neglect, veronachtzaming, scrub, vod.^ lor. squire, een titel be-
neden dien van ridder; men zou hier kv.nnen zeggen jonkheer of jonker, chick, kuikentje.