Boekgegevens
Titel: First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Auteur: Herrig, Ludwig
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1869 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 H 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204683
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Engels, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   First English reading book: Engelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen: met Nederlandsche woordenlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
•266
kei vereiscAL a stoiy, eeu verhaal, hier: iets. dull, dom. ajjo, ifeleden. came up, kfoain
{bij denmeesler). as usual, als naar gewoonte. ^ plaats, blockhead, pettishly,
op gemelijken toon. fit, geschikt, scavenger, straaiceger. stole off, idoop. bent van to
bend, buigen, neerslaan, iu a whisper, Jiuisterend. to try bard, met alle krachten be-
proeven, just as well, net zoo goed. at once, dadelijk, kind-hearted, goedhartig» to
whisper, jiuisteren.
Bladz. 4.
Impulse, prikkel, he bent his mind, hij richtte zijn geest, renewed, oernieuwd. to
memorize, van huiten leeren. not by any meaus, volstrekt niet. concentration, vereeni-
ging. mind, gee4, geestvermogens, fixed, bepaald, gradually, langzamerhand, sentence,
volzin, to linj^er, blijven, to be mastered, meester zijn. lively, levendig, vlug. motion,
betce.ging. confident manner, vrijmoedigheid, to exhibit, aan den dag leggen, to say,
opzeggen, rose van to rise, opstaan, seat, plaats, to proceed, gaa7i,. desk, lessenaar,
to want, toillen, go off to, ga naar. ago, geleden, timidly, schroomvallig, to go on,
voortgaan, beginnen, zijn gang gaan. mark, aanteekening. to say off, opzeggen, to miss,
uitlaten, to cast, werpen, to hand back, lertiggeven. as, toen. step, stap. impulse, vuur.
schoolmate, schoolmakker, every word, van xooord tot woord, proudly, ƒ(?r. hard work,
een toer, there is nothing like, er gaat niets boven, firmly, op vaste?i toon, thought,
gedachtey nadenken, application, vlijt, rapidly, vhtg. these lie gave (to give, gave,
given), deze wendde hij aan, success, (joede uitslag, he has been a student, leert hij,
to urge, aansporen, was it you, waart gij dat. eagerly", scherp, kind, goed. parent,
vader, half made, die half klaar was, to fling, werpen, was soon bending, was spoe-
dig bezig.
ü. To keep by, zich hotiden aan, sluggard, luiaard, to become, toorden. fool,
dwaas, precious3 kostbaar, to-day, heden^ vandaag, to gather, verzamelen, while, terwijl.
quickly, snel, ras. hasteth = liasles, snelt, then, daarom, to care, zorgen, comfort,
troost, aye, steeds, apace, met rassche schreden, to seek, zoeken, through, door, to guide,
geleiden, grace, genade.
O. To name, noemen, day by day, dag aan dag, pain, moeite^ straf, fraud, bedrog,
contention, twi^^t. to reign, hecrschen. in fact, inderdaad, lesser voor less, minder, of
grief behoort hij much, grief, kommer, to grow, groeien^ toenemen, saw, va7i to see,
zien. still-ha ted, nog gehaat, the meek, de zachtmoedig en. haughty, hoogmoedig. to rule,
regeeren. soft, zacht, ingenuous, oprecht, gentle, goedaardig, mind, gemoed, geest, ziel.
to endure, verduren, ill, ramp, case, rust, to fail, niet vermogen, to care, genezen, to
shrink from, trachten te vermijden, sin, zonde, reducing, overheerschend. imp, ditivel,
booze geest, to draw, slepen, to take pleasure, behagen scheppen, infernal, helsch, duivel-
achtig. to impart, mededeelen. strong, sterk, call to your mind, roep .... in uw ge-
heugen terug, yon, gindsch. to behold, aanschomoen. hot, heet, vengeance, wraak, to
beat, slaan, just, juist, pas. to revile, smaden, uitschelden, rebellious, oproerig, to
implore, smeeken, bidden, fierce, woeü. merciless, onbarmhartig, blow, slag, houw,
anger, toorn, insult, beleediging, beschimping, patient, geduldig, slave, üaaf, speech,
taal. cruel, wreed, he gave (which he gave), die hij nitdeelde. mix'd (mixed) with,
gekomen onder, his interest in liis sight, met zijn belang voor oogen. to find, vinden,
civil, beleefd, aardig, triumph, zegepraal, hoogmoed, humble, nederig, to think, denken,
hotiden voor. mean, laag.
Bladz. 5.
Angry, boos, brandend, passion, hartstocht, slept van to sleep, slapen, to attain,
hereiken, verkrijgen purposed, verlangd, wealth, rijkdom, to wake, ontxoaken, to gain,
winnen, verkrijgen, to resume, weder aannemen, native, aangeboren, oorspronkelijk.
wrath, toorn, gramschap, pride, trotschheid. to indulge, bevredigen, to pay obedience,
gehoorzaamheid bewijzen, dependent, afhankelijk, rein, teugel, turbulence, onrust, on-
stuimigheid. he brings to recollection, hij roept in zijn geheugen terug, impetuous, on-