Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
wenschte te beschrijven, waaromtrent ik niet overtuigd was
dat ze door de leerlingen onzer slöjdscholen konden worden
verricht of vervaardigd. Ook met het teekenen der platen
ging veel tijd heen.
Nu enkele jaren ervaring, opgedaan met leerlingen van
10 jaar en daarboven van verschillende standen, mij de keuze
omtrent het een en ander gemakkelijk heeft gemaakt, en ook
de aandrang van vele mijner vrienden sterker werd, dezen arbeid
toch eindelijk te voltooien, heb ik mij neergezet tot het schrij-
ven van deze handleiding, — die, zooals reeds gezegd is, in
de eerste plaats bestemd is, minder om den kinderen in handen
te geven, dan wel om als leiddraad te dienen voor den onder-
wijzer, die zoowel zich zelf wenscht te bekwamen in de hout-
bewerking als voor zijn leerlingen een eenigszins volledige reeks
modellen te bezitten, die hij bij zijn slöj donder wijs kan gebruiken.
Vooral kwam het den schrijver voor, dat, waar slechts een
betrekkelijk klein getal onderwijzers aan zomer- of andere
cursussen kunnen deelnemen, een handleiding hun welkom
zou zijn, die zich op andere wijze door zelfonderricht b. v.,
eenigszins op de hoogte van de houtbewerking wenschen te
stellen.
Bij de samenstelling van het boek is met dezen wensch
rekening gehouden. Iemand, die dit werk grondig bestudeert,
en daarbij een enkele maal bij voorkomende moeilijkheden,
welke niet duidelijker omschreven konden worden, een hand-
werksman raadpleegt, zal door het stipt volgen der wenken, in
het boek vervat, vrij goed bekend worden met de techniek
van den houtslöjd.
In welken geest deze handleiding geschreven is, blijkt dade-
lijk bij het doorwerken der opgegeven oefeningen.
Daar ik een voorstander ben van het systeem, dat berust op de
achtereenvolgens in gebruik te nemen werktuigen en de moei-
lijkheden, die de houtvezels bij de bewerking opleveren, behoeft
het niemand te verwonderen, dat dit werk geheel in den geest
van Mikkelsen is geschreven. Zelfs vele zijner modellen heb