Boekgegevens
Titel: De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Auteur: Berg-Stomp, T. van den
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1887
3e, veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1286
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204663
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Textiele werkvormen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127)
Vorige scan Volgende scanScanned page
"X
Pfc ■
■kzaara moet wezeiij dan^zal ^e,
aaft, de kinderen opaftn^feïiWme
elegenheid vooi-flnpti ^
den bezig zijn, ook de geest we
terwijl ze eene goede orde handl
wijze, zoo dikwijls zich daartoe
len: waarvan, waar en hoe de stoffen, die verwerkt worden en
de gereedschappen die daarbij worden gebruikt, zijn vervaardigd;
ze zal met hen bespreken, hoe aangenaam het voor de ouders is,
van de onderwijzeres te hooren dat ze goede vorderingen maken
en daardoor den lust prikkelen; ze zal er hen op wijzen, hoe
prettig 't voor hen zeiven is, wanneer ze met eenig voltooid werk
de ouders komen verrassen; in 't kort, ze zal met hen spreken
over alles waarover eene onderwijzeres, die hare taak begrijpt
en die de kinderen liefheeft, die dus onderwijzeres is in de schoonste
en beste beteekenis van het woord, spreken kan en moet.
Op de vraag: wanneer dient met het onderwijs in de hand-
werken te worden bejconnen? antwoorden we: Op ongexeer zes-
jarigen leeftijd.
Hebben we boven aangestipt, dat de lessen te lang kunnen
duren, we spreken hier als onze bepaalde overtuiging uit, dat
ze voor alle scholieren der lagere school niet even lang moeten zijn.
't Meest wenschelijk komt ons voor, de leerlingen der 1« klasse
2 uren, die der 2® klasse 3 uren en die der 3® klasse 4 uren
per week, telkens een uur les te geven. Voor de hoogere klas-
sen neme men 4 lessen per week van uur. Besteedt men
voor bedoelde leerlingen längeren tijd achtereen aan het onder-
wijs in de vr. handwerken, die langere duur is niet alleen voor
den geest maar ook voor het lichaam bepaald schadelijk. Men
I bedenke, dat lang achtereen in eene min of meer gedwongen
I houding te zitten voor jonge kinderen nadeelig moet werken;
en — wijl nu elke soort van werk van de kinderen eene andere
1 houding eischt, moet men niet te veel op eens vergen en nauw-
llettend, onafgebroken acht slaan op de houding van het lichaam.
iTevens lette men er op, dat de jonge oogen niet lijden door
Ifijn werk of door verkeerde plaatsing van het kind, waardoor
|het volle licht soms niet op het werk valt.
Op sommige scholen voor vrouwelijke handwerken in Duitsch-
and is het gebruikelijk, dat de kinderen hun breiwerk in eene
asch hebben, die toegeknoopt kan worden en die van eene
D. BERG—STOMP, Vrouw. handv:., 3e druk. 2