Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
BESLUIT.
wikkekl, wier liart van den aanvang af rein en vroom ge-
stemd is. Andere landen mogen zich verheugen over den
zegen, uit dit voorbrengsel onzer eeuw voortgevloeid. In
Frankrijk treft men, naar de jongste berigten, reeds over
de vierhonderd Bewaarscholen aan, waarschijnlijk wel ge-
heel in de steden. Zij vorderen eene uitgave van een honderd
vier en zeventig duizend zes honderd negen en dertig fran-
ken , hetwelk voor elke inrigting jaarlijks ongeveer twee hon-
derd achttien gulden bedraagt. Reeds staan zij daar onder
opzigt der Overheden, terwijl door Koninklijke verordenin-
gen en door besluiten van den Koninklijken Staatsraad der-
zelver aangelegenheden, zelfs tot in de minste bijzonderheden,
geregeld zijn. Ook in Duitschland bestaan zij. Het was
de brave Vorstin Pauline van Lippe-Dethnwld, die het
eerst zulk eene Bewaarschool te Dethinold vestigde. Dezelve
is nog in wezen, en door de oprigting van meer anderen
gevolgd. Even zoo heeft men in andere landen deze inrig-
tingen ingevoerd, en zelfs in Belgie, anders wagens eene
hooge mate van verlichting niet beroemd, hebben verordenin-
gen van, dezen aard de opmerkzaamheid der hooge Staatsbe-
ambten naar zich getrokken. En zou dan achterlijk
blijven? Van geringeren omvang moge de grond zijn, dien wij
bewonen, veel, zeer veel is op denzelven ontstaan, ook ter be-
vordering der zaak van verlichting en beschaving en in het
belang der menschheid. Wat is in ons midden vooral tot heil
der jeugd gedaan, en hebben niet zelfs onpartijdige buitenlan-
ders aan ons schoolwezen en de verordeningen, waarop het-
zelve berust, hoogen lof toegezwaaid? Zien wij in menige
Vaderlandsche stad geene Bewaarscholen opgerigt, en ver-
heffen zich niet onderscheiden stemmen tot een meer alge-
meen maken van dezelve? Waarom het aanvankelijk be-
gonnen werk niet voortgezet, en waar zulks slechts moge-